« Tagasi

Kingu tn 10 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 12.02.2024 korraldusega nr 2-3/2024/28 kehtestanud Põltsamaa linnas Kingu tänav 10 kinnistu (katastritunnus 61801:001:0082) ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, 28.11.2023, töö nr: DP-11/07-2023. 

Planeeringuala suurus on ca 1 ha ning see asub Põltsamaa linna kirdepoolses servas elamuala ja kalmistu vahelisel alal ja on hoonestamata. Detailplaneeringu peamine eesmärk on Kingu tn 10 katastriüksuse jagamine neljaks elamukrundiks ja elamute püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine, tehnovõrkudega varustamine ja servituutide seadmise vajadus.

Detailplaneeringu võimaliku realiseerumise korral on majanduslikud mõjud positiivsed – uued elanikud ja rohkem tarbimist, heakorrastatud piirkond ja ümbritseva kinnisvara väärtuse tõus. Negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju on piirkonda uute elanike lisandumine. Negatiivne ajutine mõju sotsiaalsele keskkonnale avaldub eelkõige ehitusperioodil. Negatiivne mõju keskkonnale puudub.

Kingu tn 10 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ülevaate leiab Põltsamaa valla kodulehelt: https://www.poltsamaa.ee/web/guest%20/kingu-tn-10-katastriuksuse-ja-selle-lahiala-detailplaneering. Täiendavat infot planeeringu kohta annab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Kertu Anni tel 5309 6850 ja/või e-postil kertu.anni@poltsamaa.ee