« Tagasi

Tartu vald keeldus Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise taotlemisest

Tartu Vallavolikogu 17. mail toimunud istungil otsustati keelduda Põltsamaa valla ja Tartu valla piiri muutmise taotlusest, mis oleks võimaldanud Puurmani piirkonna ühinemist Tartu vallaga.

Põltsamaa Vallavolikogu 16. septembri 2021 otsusega tehti Tartu Vallavolikogule ettepanek algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmiseks. Põltsamaa Vallavalitsuse korraldatud ning Põltsamaa Vallavolikogu 29. septembri 2022 otsusega kinnitatud elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kohaselt soovis enamus küsitluses osalenud Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Tammiku ja Tõrve küla ning Puurmani aleviku elanikest kuuluda Tartu valla koosseisu. Enamus küsitluses osalenud Pikknurme elanikest soovis jääda Põltsamaa valla koosseisu.

Piiri muutmise ettevalmistamiseks moodustati ettevalmistuskomisjon, mille ülesandeks oli lahendada piirimuutmisega seotud küsimusi ning koordineerida vastavaid tegevusi. Komisjoni töö käigus arutati Puurmani piirkonna elanike arvamusi ning analüüsiti piiri muutmise võimalikke mõjusid majanduslikust, organisatsioonilisest ja varalisest vaatenurgast.

Samuti arutati teemat erinevates Tartu valla alalistes komisjonides. Komisjonide hinnangul ei ole piiri muutmine praegustes tingimustes otstarbekas. Välja toodi mitmeid põhjuseid, sealhulgas halvenev investeerimisvõimekus, takistused eelarvestrateegia elluviimisel ning muutmisega kaasnev vastuolu Tartu valla arengukavaga. Lisaks viidati võimalikule koolivõrgustiku ümberkorraldamise vajadusele.

Tartu Vallavolikogu võttis vastu otsuse mitte toetada piiri muutmise taotlust ning lõpetada menetlus selles küsimuses. Otsuse poolt, et mitte taotleda Tartu valla ja Põltsamaa valla vaheliste piiride muutmist ning lõpetada vastav menetlus, olid peaaegu kõik volikogu liikmed, vaid üks jäi erapooletuks.

Piiri muutmise protsess on sellega nüüd lõppenud. Puurmani alevik ja teised piirkonna külad on jätkuvalt Põltsamaa valla osa ja me tegutseme edasi vastavalt valla arengukavale ja eelarvele. On oluline jätkata koostööd kogukondadega, et leida lahendusi, mis teenivad kõigi osapoolte huve ning edendavad piirkonna arengut.