« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalituse 27.03.2023 istungist

1. Otsustati määrata Põltsamaa vallas katastriüksuse 61801:001:0788 koha-aadressiks Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Vägari küla, Päikesepargi.

2. Otsustati kompenseerida perele õpilase sõidukulud kooli, kuna ühistransport puudub.

3. Eraldati 2023. aasta eelarvest Eriolümpia Eesti Ühendusele 364 eurot kahe sportlase lennupiletite kulude osaliseks katteks Hispaaniasse Eriolümpia mängudele.

4. Kinnitada Põltsamaa Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja ametikohaks majandusosakonna juhataja ametikoht, mida täitev ametnik on pädev osalema KOKS §-des 662 ja 663 ning karistusseadustiku § 261 lõigetes 1 ja 3; 262 ja 280 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud väärteomenetluses Põltsamaa Vallavalitsuse nimel.

5. Moodustati komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks. Komisjoni esimees on maa- ja keskkonnaspetsialist, aseesimees arendusspetsialist ning liikmed majandusosakonna juhataja, abivallavanem ja sotsiaalosakonna esindaja.

6. Otsustati  vastu võtta Pärna tänav 3 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 17. aprill kuni 1. mai 2023 Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa Raamatukogus ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

7.  Otsustati vastu võtta Tartu maantee 15 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 17. aprill kuni 1. mai 2023 Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa Raamatukogus ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

8. Moodustati komisjon kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks. Komisjoni liikmeteks on kaasava eelarve läbiviimise ja arendustegevuse eest vastutav abivallavanem Kristi Klaos, tehnilise ja protseduurilise teostamise eest vastutav vallavalitsuse kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Marilin Mölder, valla ehitus- ja planeerimistegevuse eest vastutav majandusosakonna juhataja Kersti Viggor, volikogu majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo ja volikogu kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla.

9. Otsustati korraldada avalik konkurss erasektori kaasamiseks elamufondi arendamisel ja kinnitati avaliku konkursi tingimused, pakkumuste hindamiskriteeriumid, elamuarenduseks sobivate Põltsamaa valla omandis olevate maa-alade nimekiri ning pakkumuste esitamise tähtaeg, milleks on kaks nädalat avaliku konkursi väljakuulutamise päevast arvates. Pakkumiste hindamiseks moodustati komisjon, kuhu kuuluvad vallavanem Karro Külanurm, abivallavanem Kristi Klaos, majandusosakonna juhataja Kersti Viggor ja ehitusspetsialist Gilmar Krživets.

Nende ja teiste vallavalitsuse korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris .