« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maaspetsialisti ametikohale

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

MAASPETSIALISTI  ametikohale

 Maaspetsialist:

 • lahendab maakorraldustoimingutega seotud küsimusi;
 • lahendab maareformist tulenevaid küsimusi maade erastamisel, riigimaale hoonestusõiguse ja korteriomandi seadmisel, kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamisel, maade munitsipaliseerimisel ning riigi omandisse jätmisel;
 • korraldab koha-aadresside muutmist, korrastamist ja uute aadresside määramist;
 • tegeleb kohanimede määramise küsimustega;
 • teeb katastriüksuste sihtotstarvete määramise ja muutmise toiminguid;
 • korraldab maade ja vallasvara korralise hindamise läbiviimist;
 • osaleb maade ja vallavara võõrandamise või hoonestusõiguse seadmise enampakkumiste korraldamisel ja läbiviimisel;
 • tegeleb maade maksustamisega seonduvate küsimustega;
 • täidab muid ametijuhendist tulenevaid või ametikoha eesmärgiga seonduvad ühekordsed ülesandeid.

Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud  maaspetsialisti ametijuhendis.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, maaspetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • valdkonna rakenduslik kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • teadmised kohaliku omavalitsuse maakorraldust ja keskkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist palka;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda ja töökeskkonda;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 03.04.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „maaspetsialisti konkurss".

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor, e-post kersti.viggor@poltsamaa.ee, tel 5308 1082.