« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arendusspetsialisti ametikohale

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

ARENDUSSPETSIALISTI ametikohale 

 

Arendusspetsialist:

 • koordineerib valla arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist; 

 • korraldab valla arengukava ja teiste valdkonna strateegiliste dokumentide (sh analüüside, uuringute) koostamist ning teostab nende üle seiret;

 • annab valla eelarvestrateegia ja eelarve eelnõusse oma sisendi; 

 • tagab oma tegevusvaldkonna õigusaktide koostamise ja ajakohastamise; 

 • algatab ja viib ellu valla eesmärkide täitmiseks arendusprojekte, sh koordineerib ja nõustab rahastustaotluste koostamist ja projektide elluviimisega seotud tegevusi; 

 • nõustab oma pädevuse piires nii asutusi, kodanikuühendusi, ettevõtteid kui ka isikuid arendusprojektidega seotud küsimustes; 

 • koostab ja haldab ametiasutuse, hallatavate asutuste ning valla osalusega sihtasutuste ja ettevõtete arendusprojektide andmebaase;

 • täidab muid ametijuhendist tulenevaid või ametikoha eesmärgiga seonduvad ühekordsed ülesandeid.

Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud arendusspetsialisti ametijuhendis .

 

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, arendusspetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus (võib olla omandamisel);

 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;

 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;

 • eesti keele valdamine C-1 tasemel;

 • inglise keele oskus B-2 tasemel;

 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;

 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, stressi- ja pingetaluvus;

 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;

 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist palka;

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;

 • toetavat meeskonda ja töökeskkonda;

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;

 • paindlikku tööaega (kaugtöö ja/või osalise tööaja võimalus);

 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirja ja palgasoovi ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;

 • elulookirjeldus (CV);

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 03.04.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „arendusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Kristi Klaos, e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee, tel 529 4510.