« Tagasi

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus liitus Põltsamaa Kultuurikeskusega

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus on Veski tn 4 majas tegutsenud 12 aastat. Selle haldamisega on tegelenud Noorteühendus Juventus. Ühingu eestvedamisel on tänaseks piirkonnas olemas avatud noorsootöö pakkumise tingimustele vastav hoone, ruumid ja tegevusvahendid, kompetentsed töötajad, Põltsamaa piirkonna noorte vajadustele ja huvidele vastav sisu. Noortekeskus on ka koostööpartnerite poolt väga hästi vastu võetud, sh on keskus oma tööga nii üle-eestiliselt kui ka rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud.

Noortekeskuse Juventus esitas Põltsamaa vallale avalduse, mille kohaselt sooviti alustada protsessi Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse haldamise ja sisulise teenuse pakkumise üleandmise osas alates 01.01.2023 Põltsamaa vallale.

Noortekeskuse haldamise üleandmise protsessi algatamine oli tingitud mitmest tegurist. Tänapäeva noortevaldkonna mitmed institutsioonid, nagu noortekeskused, loodi valdkonna algusaastatel pigem ühenduste poolt eesmärgiga katsetada avatud noorsootöö potentsiaali piirkonnas ja selle vajaduse ilmnedes on need hiljem võetud pigem omavalitsuse allasutuseks, et suurendada asutuse ressursilist stabiilsust ja seotust omavalitsuse strateegiliste pikaajaliste eesmärkidega.

Teiseks on ühendusel olemas arusaam, et seni, kuni keskusel ei ole palgalist juhti, kelle jaoks see on stabiilne igapäevane töö, ei saa keskuses avatud noorsootöö vaatest enam toimuda nn arenguhüpet. Omavalitsuse ja projektide toel on suudetud küll tagada stabiilne kvaliteetne avatud noorsootöö pakkumine noore vaatest, kuid ühingu ressursilised võimalused ei võimaldanud palgata tegevjuhti. Seetõttu on tegemist olnud pigem ühenduse esindaja vabatahtliku tööga, mis hetkel ühenduse eestvedaja põhitöö kõrvalt ei ole enam mõistlik, kestlik ja ennast hoidev.

Noortekeskuse tegevus on aastate jooksul ennast piirkonnas tõestanud ja väärib jätkamist ka tänastel tööpõhimõtetel valla struktuuris. Tulenevalt vajadusest avatud noorsootöö ja teiste noortele suunatud tegevuste jätkumiseks Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses oli otstarbekas selle ühendamine valla allasutuse Põltsamaa Kultuurikeskusega ning leida selleks vahendid omavalitsuse eelarvest.

Põltsamaa Vallavolikogu võttis 17.11.2022 vastu otsuse nr 1-3/2022/38  liita Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse Põltsamaa Kultuurikeskusega 1. jaanuarist 2023. Põltsamaa vallavalitsusel tuli korraldada asutuste liitmine. Protsessi käigus tegid koostööd Põltsamaa Vallavalitsus, Põltsamaa Kultuurikeskus ja Noorteühendus Juventus - toimusid koostöökohtumised, infovahetus, kohtumised noorsootöötajatega; kultuurikeskuse põhimääruse täiendamine noorsootöö osaga; struktuuri ja koosseisu muutmine ning mitmed muud seotud tegevused sh noortekeskusele suunajuhi leidmine.

Noortekeskuse liitmine kultuurikeskusega ja ressursside tagamine omavalituse poolt aitab saavutada valla arengukavas seatud eesmärke -  suurendada avatud noorsootöö võimekust, motiveerida noorsootöö tegijaid ja tagada kindel rahastus.

Noortekeskus jätkab oma tegevust endises asukohas, kuid kultuurikeskuse koosseisus, jätkub avatud noorsootöö pakkumine ja teised noortele suunatud tegevused ning koostöö erinevate valdkondade asutustega. Lisaks on võimalik ruumi rentida seminaride ja erinevate tähtpäevade pidamiseks. Ka Noorteühendus Juventus toimib edasi ja on valmis koostööks näiteks välisvabatahtlike värbamisel, projektidega lisandväärtuse toomisel, kodulehe haldamisel jms.

Kuna kaks pikaajalist noortekeskuse töötajat teatasid oma lahkumisest, siis tuli välja kuulutada konkurss noorsootöötajate leidmiseks. Kandideerimistähtaeg oli 17. jaanuaril. Soovime, et alates veebruarist oleksid uued inimesed noortekeskuses olemas, kuigi teame, et heade spetsialistide leidmine ei ole kerge. Seepärast võiksid noorsootöö tegemisest huvitatud inimesed endast märku anda, et saaksime lisatööjõudu asendajateks või vabatahtlikeks. Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse suunajuhina oli valmis töötama Merle Vaht, kes on noortekeskuse igapäevatööga kursis ja noortele tuttav.

Loodame, et muudatus toob kaasa positiivse arengu ning uued võimalused. Oluline on tagada avatud noorsootöö põhimõttel tegutsev noortekeskus ning võimaldada noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond.

Täname Heidi Paabortit, Ave Lübeki, Maire Püssi ja Monika Kulu südamega tehtud, pikaajalise ja tulemusliku noorsootöö ja koostöö eest Põltsamaal ning soovime neile edu uutes väljakutsetes! 

Soovime jõudu Merle Vahtile noortekeskuse suunajuhi rollis ning uutele noorsootöötajatele noorte elus olulise rolli täitjatena!