« Tagasi

2023. aasta tähtsamad muudatused sotsiaalministeeriumi valitsusalas

Toetused ja hüvitised

Haiguspäevade hüvitamine alates teisest haiguspäevast jätkub kuni 30. juunini 2023.

Muutuvad perehüvitiste suurused. Esimese ja teise lapse ning üksikeama toetus tõusevad 80 euroni kuus. Lasterikka pere toetus tõuseb 3-6 lapse puhul 650 euroni kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus.

Töötasu alammäär on alates 1. jaanuarist 725 eurot, tunnitasu alammäär 4,30 eurot.

Alates 1. jaanuarist suureneb nii töötutoetus kui töövõimetoetus. Ajutise töötamise (tööampsude) töötasu lubatud maksimumsuurus võib 2023. aastal olla kuni 290 eurot kuus, ilma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis või töötutoetus.

Alates 1. jaanuarist tõuseb pensioni baasosa erakorraliselt 20 eurot ning vanaduspensioniikka jõudnud inimestele hakatakse arvestama eraldi maksuvaba tulu. See tähendab, et keskmine pension on tulumaksuvaba. Maksuvaba tulu muudatus puudutab kõiki neid, kes on vanaduspensionieas või jõuavad sinna 2023. aasta jooksul. 704-eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes on vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. Lisaks erakorralisele pensionitõusule jaanuaris suurenevad pensionid 1. aprilli indekseerimisega. Rahvapensioni uueks suuruseks on prognooside kohaselt ligikaudu 338 eurot. 

Alates 1. jaanuarist jõustub uus kutsehaiguste loetelu, kuhu on lisatud psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused ning laieneb diabeediravi kättesaadavus.

Uued ja paremad teenused

Alates 1. jaanuarist muutub töötervishoiu teenus terviklikuks. Lisaks tavapärasele töötaja tervisekontrollile peab töötervishoiuteenuse uue osana töötervishoiuarst analüüsima ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. Töötervishoiuarsti ettepanekute rakendamine töökeskkonnas muutub kohustuslikuks ning tööandja lisab ettepanekud vajaduse korral riskianalüüsi tegevuskavasse. 

Alates 1. aprillist jõustub uus ohvriabi seadus, mis parandab abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele. Selgemaks muutub kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.

Alates 1. oktoobrist muutub logopeedide, füsioterapeutide ja psühholoogide abi kättesaadavamaks, sest nad saavad õiguse hakata osutama tervishoiuteenuseid iseseisvate tervishoiuteenuse osutajatena. Inimene saab sellega võimaluse pöörduda perearsti saatekirja olemasolul endale sobiva haigekassaga lepingus oleva praksise poole ning ravi eest tasub haigekassa.

Täpsemalt eelpool väljatoodust ja muudest tegevustest saab lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.