« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 21. novembri istungist

  • Nõustuti kaheksa katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Suurendati 2022/2023. õppeaastal Puurmani Mõisakooli lasteaias kohtade arvu järgmiselt: Õunakese rühmas (sõimerühm) – 16 lapseni; Pähklikese rühmas (liitrühm) – 20 lapseni. Puurmani piirkonnas on tekkinud lasteaiakohtade järjekord. Et võimaldada järjekorras olevatele lastele lasteaiakoht, tegi hoolekogu ettepaneku  suurendada laste arvu sõimerühmas 2 lapse võrra ja liitrühmas 2 lapse võrra.
  • Puurmani alevikus määrati Tõrve tn 8 asuvate ehitiste teenindusmaa suuruseks 1 958 m2. Katastriüksuse sihtotstarbeks määrati elamumaa 100% ning lähiaadressiks Tõrve tn 8. Kinnistul paiknevad ehitised on püstitatud enne 1991. aastat Rahva Hääle kolhoosi poolt eraisikute majapidamiste abihooneteks.
  • Vaadati läbi vallavolikogu otsuse eelnõu.
  • Vaadati läbi Põltsamaa Päevakeskuse, Põltsamaa Muusikakooli ja Põltsamaa Raamatukogu eelarvetaotlused 2023. aastaks.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.