« Tagasi

Vallavalitsus algatas Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus algatas 22.08.2022 otsusega nr 2-3/2022/184 Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Otsusega tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 2-3/2018/155 ja 16.07.2018 korraldus nr 2-3/2018/388.
 
Planeeringu koostamise eesmärgiks on kuni kahe uue krundi moodustamine ning neile kaubandus- ja teenindushoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, juurdepääsude lahendamine, tehnovõrkudega varustamine ning parkimis- ja heakorra lahendamine. Planeeringuga soovitakse kavandatud kuni 5 hoonet. Hoonete ehitisealuseks pindalaks on kokku kavandatud ca 12 000 m2. Hoonetel on kuni kaks korrust ning kõrgus kuni 12 m. Planeeringualale on juurdepääs kavandatud Jõgeva-Põltsamaa teelt (nr 37).
 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist. Uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu menetlemise käigus. Algatatud detailplaneering ei muuda kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut ja ei ole vastuolus koostatava Põltsamaa valla üldplaneeringuga. 
 
Täiendavat infot planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna juhatajalt, tel 5308 1082; e-post: mark.liivamagi@poltsamaa.ee.