« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 20. juuni istungist

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 20.06 istungist:

 • Määrati Gümnaasiumi kuld- (2 inimest) ja hõbemedaliga (3 inimest) lõpetajatele rahaline preemia.
 • Eraldati Põltsamaa valla reservfondist ürituse korraldamiseks Mittetulundusühing Musica Sacrale „III Viljandi Orelifestival" läbiviimiseks 200 eurot ja Esku Külaseltsile Maalehe eakate festivalil osalemiseks (mõeldud kõigile valla pensionäridele) 350 eurot.
 • Kehtestati sotsiaalteenuste hinnad Põltsamaa Valla Päevakeskuse ja Põltsamaa Vallavalitsuse poolt ostutavatele teenustele. Hinnad hakkavad kehtima alates 1. juulist 2022.
 • Pikendati Põltsamaa Vesi rendilepingut aadressil Pärna tn 1, tähtajaga 10 aastat.
 • Kinnitati Põltsamaa Halduse töötajate struktuur ja töötajate koosseis, kuhu alates 1. juulist lisanduvad 2 bussijuhi kohta, kes viiakse sinna üle Põltsamaa vallavalitsuse struktuurist.
 • Anti Maa-ametile nõustumus Põltsamaa vallas Lahavere külas Savipõllu ja Põltsamaa linnas Metsa tn 2 katastriüksuste riigi omandisse jätmiseks. Maareformi seaduse kohaselt puuduvad teistel isikutel õiguslikud alused riigi omandisse jäetavaid maid omandada ning tegemist on nö seadusest tuleneva protseduurilise nõusoleku andmisega.
 • Jagati Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Viljandi mnt 3 katastriüksus (katastritunnus 61801:001:0170, pindala 7 140 m2, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) vastavalt jagamisplaanile ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Viljandi mnt 3, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 • Viljandi mnt 3a, sihtotstarve 100% elamumaa;
 • Põltsamaa linn Meie tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Kinnisasja jagamisega võimaldatakse realiseerida planeeringutes kavandatud tegevused, olemasolevate eriotstarbeliste ehitiste juurde moodustakse iseseisvad katastriüksused ja need on igaüks eraldiseisvalt kasutatavad.

 • Otsustati hajaasustuse programmi 10 taotluse rahuldamata jätmine, kuna taotlused ei vasta määruse nõuetele.
  Rahuldatud taotlusi oli kokku 42 summas 141 715,18, millest valla poolne omaosalus 50%.

 

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.