Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu kehtestas Tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.2020 otsusega nr 1-3/2020/75 kehtestati Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu (61801:001:0229) ja selle lähiala detailplaneering. 
 
Planeeringust huvitatud isikud on Põltsamaa Vallavalitsus ja SA Põltsamaa Tervis. Planeeringu eesmärk on vallale kuuluva  Lustiveres asuva olemasoleva hooldekodu asemele uue planeerimine.
 
Planeeringuga on lahendatud liikluskorraldus, parkimine, väljapääs avalikus kasutuses Jõgeva maanteele, haljastus, servituutide seadmise vajadus ja määratud ehitusõigus. Tiigi kinnistu piirkond on Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu põhilahendusega määratud parkide, haljasalade, puhkeotstarbeliseks ja veekogude maaks. Planeeringuga muudetakse maa kasutamise otstarve valdavalt tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maaks ja seoses sellega muudetakse kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on ca 5 ha ja selle on koostanud AB Artes Terrae OÜ. 
 
Teavet planeeringu kehtestamise otsuse ja planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud  ja Põltsamaa Vallavalitsusest.
 
Kersti Viggor
arenguspetsialist 
Tel.  5309 6850