Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsuse selgitus Kuuuurijas ilmunud loole

Kanal 2 saade Kuuuurija tõi esmaspäeval, 2. novembril vaatajani loo Jaagust, kes elab Põltsamaa vallas metsas. Kuna loos jäi kajastamata info Põltsamaa Vallavalitsuse seniste püüdluste kohta, peame vajalikuks seda selgitada siin ja praegu.
 
Põltsamaa Vallavalitsus on teadlik Jaagu elutingimustest aastakümneid. Juba ühinemiseelse Põltsamaa valla vallavanem Toivo Tõnson pidas korduvalt Jaaguga läbirääkimisi, et pakkuda mehele tänapäevastele tingimustele vastavat elamispinda. Sama on teinud korduvalt ka ühinemisjärgse valla sotsiaaltöötajad. 
 
Põltsamaa Vallavalitsus on pakkunud mehele igakülgset abi ning näidanud üles tahet teda aidata. Kuid pakutud abist on Jaak keeldunud. Ta on andnud nõusoleku ainult selleks, et valla sotsiaaltööaja võib varustada teda toidu ja esmatarbekaupadega. Lisaks on sotsiaaltöötajad varustanud Jaaku kõige muu vajalikuga, mida mees on palunud.
 
Põltsamaa Vallavalitsus selgitab, et sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse vabatahtlikkuse põhimõttest, sest sotsiaalhoolekande seaduse § 12 sätestab, et sotsiaalteenuste osutamisel, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmisel tuleb arvestada isiku tahet ja sellest saab kõrvale kalduda ainult erijuhtudel. Vabaduspõhiõigust võib piirata vaid nendel juhtumitel, kui inimene on endale või teistele ohtlik.
 
Põltsamaa vallale on ette heidetud ka seda, miks ei ole isiku üle seatud eestkostet. Ka olukorras, kus inimese üle on seatud eestkoste, ei saa kõne alla tulla tema tahtega mittearvestamine nt paigutamise tahtevastaselt üldhooldusteenust osutavasse asutusse. Eestkoste seadmisest ei saa järeldada, et isiku enda tahtega enam arvestama ei pea. Eestkostjal, samuti abivajaja lähedastel ei ole õigust otsustada inimese vabaduse piiramise üle.
 
Pärast seda, kui Katrin Lust käis rohkem kui kuu tagasi filmimas Jaagu seisukorda, on paigaldatud Jaagu elukoha juurde soojak, mida mees ei ole paraku kordagi kasutanud. Samuti on talle korduvalt pakutud tasuta pesemisvõimalust. Valla sotsiaaltöötajad jätkavad Jaagu veenmist.
 
Jaagul on igakuine sissetulek (pension), mille kasutamine on kontrollitud.
 
Kuna metsas elava Jaagu juhtum on pälvinud suurt avalikku tähelepanu, on Jaagu näol siiski tegemist eraisikuga. Palume mõistvalt suhtuda tema privaatsusesse.