Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti

 
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks
 
 
Sotsiaaltöötööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine, valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, abivajajate nõustamine nende õigustest ja sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlemise võimalustest ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, täisealistele abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine, täisealiste isikute eestkostevajaduse hindamine ja kohtule avalduse esitamine eestkoste seadmiseks jms;
Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis (Sotsiaaltööspetsialisti ametijuhend).
 
Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald
Ametikoha koormus: täiskoormus
Teenistustähtaeg: määramata ajaks
Ametikohale asumise aeg: niipea kui võimalik
 
Nõuded kandidaadile:
 • valdkondlik kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea eesti keele oskus (C1-tasemel);
 • suhtlustasandil inglise keele oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
Kasuks tuleb:
 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • võõrkeelte oskus.
Omalt poolt pakume:
 • põhipalka 1300 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam; 
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 7. veebruaril 2020 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Sotsiaaltööspetsialisti konkurss". 
 
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla,, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.