Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab tööle juhtumikorraldaja

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

JUHTUMIKORRALDAJA ametikohale

(tähtajaline kuni 28.02.2023)

 

Juhtumikorraldaja peamisteks teenistusülesanneteks on juhtumitöö korraldamine 16.-26. aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamiseks vastavalt juhtumikorralduse juhisele (noorega ühenduse võtmine ja kohtumine, abivajaduse väljaselgitamine, eesmärkide seadmine ja tegevusplaani koostamine, noore nõustamine ja vajalikule teenusele suunamine; eesmärkide saavutamise analüüsimine); koostöö planeerimine partnerite, teenuseosutajate ja võrgustikuliikmetega (NÜ Juventus, Noorte Tugila, Eesti Töötukassa, ettevõtted, asutused, noorsootöötajad, tugispetsialistid, noorsoopolitsei jne); osalemine projekti „Noortegarantii tugisüsteemi rakendamine ja vajaduspõhiste teenuste pakkumine Põltsamaa valla abivajavatele noortele" elluviimisel.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juhtumikorraldaja ametijuhendis.

 

Ametikoha asukoht: Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määratud aeg

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Nõuded kandidaadile:

 • rakendus- või kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas, noorsootöös, pedagoogikas, eripedagoogikas või psühholoogias) või selle omandamine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus;
 • valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks;
 • andmepädevus- ja analüüsioskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses sarnase ametikoha valdkonnas;
 • varasem töökogemus noortega töötamisel.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat meeskonda;
 • põhipalka 1310 eurot kuus (bruto);
 • paindlikku tööaega;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • vaheldusrikast ja positiivse mõjuga tööd, et muuta noorte elu paremaks;
 • võimalust rakendada loovust ja arendada probleemilahendusoskusi.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 01.08.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juhtumikorraldaja konkurss".

Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee, telefon 5191 6930.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.