Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd juristile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

JURISTI ametikoha täitmiseks

 

Juristi teenistusülesanneteks on ametiasutuse tegevusega seotud juriidilisi probleemide korraldamine ja lahendamine; juriidilise abi osutamine ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutuste juhtidele; ametiasutuse esindamine õigusalastes küsimustes; valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel osalemine; valla poolt läbiviidavate riigihangete kehtivatele õigusaktidele vastavuse tagamine, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide juriidiline nõustamine riigihangete valdkonnas jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis.

 

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, jurist

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad õigusteaduse erialal;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikoha tööülesannete täitmiseks vajalikud õigusalased teadmised;

- eesti keele oskus C1-tasemel;

- ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega;

 • oskus käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh MS Office;
 • väga hea koostöövalmidus ja -initsiatiiv ning suhtlemisoskus, otsustus- ja analüüsivõime, kohuse- ja vastutustunne, iseseisvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus.

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • perekonnaseisuametniku tunnistus;
 • andmekaitsealased teadmised.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • kaugtöö tegemise võimalus.

 

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada hiljemalt 22.08.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juristi konkurss".

Lisainfo: vallasekretär Ene Kivineem, e-post ene.kivineem@poltsamaa.ee, telefon 5302 0509.