Uudised ja teated

« Tagasi

Valla haridusasutuste ümberkorraldamine läbis esimese etapi

OLULINE TEADA:

Koolid
 • 31. augustil 2020 lõpetavad iseseisvate õppeasutustena tegevuse Adavere Põhikool, Lustivere Põhikool, Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool ja Puurmani Mõisakool ja need liidetakse 1. septembrist 2020  Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Koolid hakkavad oma senistes asukohtades tegutsema ühisgümnaasiumi õppekohtadena.
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium jätkab tegutsemist oma nime all.
 • Teiste õppekohtade nimetused kirjutatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimäärusesse. Määruse koostamisel saavad kaasa rääkida nii haridusasutused kui ka kogukonnad.
 • Õpilaste jaoks 1. septembrist 2020 midagi olulist ei muutu.
 • Ühendatud koolide õpetajatele tehakse ettepanek jätkata Põltsamaa ÜG koosseisus.
 • Õppekohtade asukohad määrab põhimäärus. Määruse muudatust, sh õppekohtade loomist ja sulgemist, otsustab vallavolikogu. 
 • Koostöös haridusasutuste juhtidega asutakse välja töötama uut kooliorganisatsiooni struktuuri, juhtimismudelit, põhimäärust ja arengukava.
Lasteaiad
 • 31. augustil lõpetavad iseseisvate asutustena tegevuse Põltsamaa Lasteaed Tõruke ja Lasteaed MARI ning Puurmani Lasteaed Siilipesa. Nende ning Adavere, Lustivere, Esku-Kamari, Pisisaare ja Aidu lasteaedade asemele luuakse 1. septembrist 2020 vallaülene lasteaed – Põltsamaa Lasteaed.
 • Põltsamaa Lasteaia õppe- ja tegutsemiskohad jäävad praegustesse õppekohtadesse.
 • Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Põltsamaa Lasteaed juhi leidmiseks.
 • Koostöös uue juhi ja lasteaedadega hakatakse välja töötama põhimäärust, organisatsiooni struktuuri ja juhtimismudelit, arengukava.
 • Lasteaedade nimetused kirjutatakse Põltsamaa Lasteaia põhimäärusesse. Määruse koostamisel saavad kaasa rääkida nii haridusasutused kui ka kogukonnad.
 • Laste ja lapsevanemate jaoks 1. septembrist 2020 midagi olulist ei muutu.
 • Lasteaiatöötajatele pakutakse tööd Põltsamaa Lasteaias.
 • Õppekohtade asukohad määrab põhimäärus. Määruse muudatust, sh õppekohtade loomist ja sulgemist, otsustab vallavolikogu. 
 
Vajadus korrastada Põltsamaa valla haridusvõrku sõnastati juba 2016. aastal nelja valla ühinemislepingus. Eesmärgina seati see kaks aastat hiljem valla arengukavas ja sisulisi ettevalmistusi alustati eelmisel aastal. 
 
Ümberkorraldusteks on mitmeid põhjuseid. 
 
Esiteks, praegune valla koolivõrk on kujundatud umbes 2000 õpilase teenindamiseks, samas täna õpib vallas vähem kui 1000 õpilast. 
 
Teiseks, praegune koolivõrk lähtub haldusreformieelsest ruumilisest korraldusest, kus igal vallal oli vähemalt üks, mõnel ka mitu kooli. Pärast valdade ühinemist tekkis olukord, kus ühinenud Põltsamaa vallas paikneb umbes 10 kilomeetri raadiuses viis kooli. 
 
Kolmandaks, valla koolid seisavad täna silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate leidmisega, õpetajaskonna vananemine jms). Koolivõrgu killustatus ja koolide eraldatus pärsib lahenduste leidmist neile muredele. 
 
Need olid lähtekohad, millest haridusasutuste ümberkorraldust alustati. 
 
Eesmärgiks oli kohandada Põltsamaa koolivõrk vastavaks tänastele ja tulevastele vajadustele ja võimalustele. Lisaks panime enda jaoks paika eelarvelised raamid – hariduskulude osakaal, mis on täna valla eelarvest 55 %, ei tohi kasvada – ja ajalise horisondi. Tahtsime alustada ettevalmistusi haridusvõrgu korrastamiseks niipea kui võimalik, et jõuda esimeste otsusteni enne 2020. aasta 1. märtsi.
 
Vallavalitsus arutas erinevaid mudeleid haridusvõrgu korrastamiseks. Üks võimalus oli mõne väikse kooli sulgemine ja õppetöö ümberkorraldamine teiste koolide vahel.
 
Selline samm oleks muutnud kiirelt ja järsult koolide arvu tänastele vajadustele vastavaks. See olnuks otsuse positiivne külg. Miinusena nägime, et see lahendanuks vaid osa väljakutsetest – koole olnuks küll vähem, kuid need oleksid ikkagi eraldiseisvalt toimivad. Teiseks – otsuse tegemine eeldanuks omavalitsuste ühinemislepingu muutmist, milleks ei pruugi volikogus olla piisavalt poliitilist tahet. 
 
Aruteludes jäi sõelale mõte anda haridusvõrgu korraldamise võimalus asutusele, kes on vahetult valdkonnaga seotud ja mõistab volikogu liikmetest vahetumalt kaasaegse kooli vajadusi ja võimalusi. Nii tekkis alternatiiv - haridusvõrku konsolideerivate haridusasututuste loomine (1+1+1 mudel).
 
Ettepanek oli alustada nn puhtalt lehelt, luua kõiki valla lasteaedu ühendav lasteaed, alg- ja põhikoole ühendav põhikool ning eraldada gümnaasium põhikoolist. Gümnaasiumi eraldamisel põhikoolist oli kaks mõtet. Ühelt poolt saime koolilt signaali, et Põltsamaal võiks olla oma tugeva brändiga klassikaline gümnaasium, mis valmistab ette õpilasi kõrgkooliks. Teiseks arvestasime lootusega, et tekib võimalus riigistada gümnaasium ning saada selle kaudu riigi rahalist tuge meie haridusvõrgule.
 
19. detsembril võttis vallavolikogu vastu otsuse „Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus", mille eesmärk oli tutvustada 1+1+1 mudelit ning kuulata ära hoolekogude ja õpilasesinduste seisukohad. 
 
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu ei toetanud gümnaasiumi eraldamist põhikoolist. Vallavalitsus arvestas sellega ja esitas volikogule ettepaneku, minna edasi 1+1 mudeliga (Põltsamaa Kool ja Põltsamaa Lasteaed).
 
26. veebruaril saatsid Põltsamaa valla koolide juhid volikogule ettepaneku ühendada koolid hoopis ühisgümnaasiumiga. Arengu- ja ettevõtluskomisjon võttis koolijuhtide mõtted arvesse ja tegi volikogule ettepaneku liita kõik valla koolid 1. septembrist 2020 Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. 
 
Tunnistame, et teekond otsuseni on olnud konarlik. Vääriti on mõistetud mõtteid eelnõudes, on olnud palju vastamata küsimusi ja vastusteta küsimustest õhkunud hirmusid. On olnud kiirustamist selgituste vormistamisel ja puudulikku teavitust otsuse-eelnõude tagamaadest. Kinnitame, et hea haridus Põltsamaa vallas ja gümnaasiumi säilimine on Põltsamaa piirkonna jaoks strateegiline väärtus ja me seisame selle eest. 
 

Mis saab edasi?

Volikogu 27. veebruari otsus, mille poolt oli 18 rahvaesindajat 22st, tähistab haridusasutuste ümberkorraldamise algust. Otsuse tulemusena lõpetavad 31. augustil 2020 iseseisvate õppeasutustena tegevuse Adavere Põhikool, Lustivere Põhikool, Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool ja Puurmani Mõisakool. 
 
Koolid liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga ja need hakkavad oma senistes asukohtades tegutsema ühisgümnaasiumi õppekohtadena. 
 
31. augustil lõpetavad iseseisvate asutustena tegevuse ka Põltsamaa Lasteaed Tõruke ja Lasteaed MARI ning Puurmani Lasteaed Siilipesa. Nende ning Adavere, Lustivere, Esku-Kamari, Pisisaare ja Aidu lasteaedade asemele luuakse 1. septembrist 2020 vallaülene lasteaed – Põltsamaa Lasteaed, mille õppe- ja tegutsemiskohad jäävad praegustesse asukohtadesse.
 
Õige pea istume koolijuhtidega maha ja asume ette valmistama uut Põltsamaa Ühisgümnaasiumi organisatsiooni- ja juhtimismudelit. Samuti tuleb asuda koostama uut PÜGi põhimäärust ja arengukava, mis lähtub vallavolikogu otsusest. 
 
Põltsamaa Ühisgümnaasium jätkab tegutsemist oma nime all. Teiste õppekohtade nimetused selguvad põhimääruse koostamise käigus. Määruse koostamisel saavad kaasa rääkida nii haridusasutused kui ka kogukonnad.
 
Põhimäärus määrab ka õppekohtade asukohad. Määruse muudatust, sh õppekohtade loomist ja sulgemist, otsustab vallavolikogu.
 
Lasteaia puhul tuleb meil esimeses järjekorras leida juht. Üheskoos uue juhi ja lasteaedadega tuleb meil samuti kokku leppida loodava Põltsamaa Lasteaia organisatsioonimudel ning alustada ka selle tegevust kujundavate dokumentide koostamist.
 
Õpilaste ja lasteaia laste jaoks ei muutu 1. septembrist 2020 midagi. Ka õpetajate jaoks mitte. Ühendatud koolide õpetajatele tehakse ettepanek jätkata Põltsamaa ÜG koosseisus. Lasteaia töötajatel on võimalus asuda tööle loodavas Põltsamaa Lasteaias.
 
On üsna ilmne, et edasistes aruteludes saavad vastuse ka enamik neist küsimustest, millele me haridusvõrgu mudelit tutvustades ei osanud vastata. Püüame kõik küsimused ja vastused koondada kodulehele https://www.poltsamaa.ee/haridusvork
 
Põltsamaa Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavolikogu