Uudised ja teated

« Tagasi

Uue- Põltsamaa mõisa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiisi avaliku väljapaneku vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõigetele 4, 5 ja 6 ajavahemikus 28. november 2019 kuni 2. jaanuar 2020.
 
Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 1-3/2018/30 ja vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 1-3/2018/63 jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas kinnistutel Veski tn 5, Veski tn 7, Veski tn 11, ja Veski tn 13 ja Veski tn 13a ning Uue-Põltsamaa Mõisapargi alal. Planeeringuala suurus on ca 6 ha.
 
Planeeringu eesmärgiks on loodus-SPA-le ja ujulale hoonestusala määramine ja ehitusõiguse andmine, juurdepääsuteede, tehnovõrkude, parkimisalade ja haljastuse lahendamine. Vajadusel moodustatakse täiendavaid krunte ja lahendatakse teede avalik kasutus planeeringualal. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringuga kehtestatud maa sihtotstarbeid. Üldplaneeringuga on detailplaneeringuala maakasutuseks kavandatud väikeelamumaa, tootmishoonete maa, üldkasutatavate hoonete ja looduskaitsemaa.
 
Detailplaneeringuga soovitakse planeeringuala maasihtotstarve muuta osaliselt ärimaa sihtotstarbeks ja seoses sellega tehakse ettepanek 19.10.1998 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks. Käesolevaks ajaks on koostatud planeeringu eskiislahendus. Planeeringu koostaja on OÜ Klotoid planeerija Pille Hein ja vastutav spetsialist Indrek Himmist.
 
Planeeringueskiisiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal:
 
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 776 8567 või 5860 1042.
 
Ettepanekud ja arvamused planeeringueskiisi kohta palume esitada 7. jaanuariks 2020 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn.
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 83 lõikele 1 toimub eskiisi avalik arutelu 15. jaanuaril 2020 algusega kell 16.00 Põltsamaa Vallavalitsuse, Viljandi mnt 3 saalis.
 
Põltsamaa Vallavalitsus