Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavolikogu 25. märtsi istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimus 25. märtsil Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 18 volikogu liiget, puudus 5. Istungi päevakorras oli 13 punkti.
 
 1. Kinnitati Puurmani Mõisakooli põhimäärus.
 2. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrust nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud".
 3. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 määrust nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus".
 4. Põltsamaa valla uus heakorraeeskiri jäi vastu võtmata, kuna ei saanud vastuvõtmiseks vajalikku volikogu koosseisu häälteenamust.
 5. Kinnitati Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032.
 6. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasutuse programm" kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele (v.a § 11 nimetatud komisjoni ülesanded). Komisjoni ülesanded delegeeriti volikogu maaelukomisjonile.
 7. Huvikooli seaduse kohaselt peab kooli pidaja, st vallavolikogu, kehtestama kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja korra. See ülesanne delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele.
 8. Otsustati anda Lustivere külas Rahu tee 6 korteriühistule tasuta kasutada Lustivere külas Lustivere staadioni osa ligikaudse pindalaga 3000 m2 maakütte torustiku ehitamiseks.
 9. Otsustati anda nõusolek Põltsamaa Vallavara OÜ-le Kamari järve ääres oleva kinnistu registriosa 9008950 (katastritunnus 61601:001:0631, Ranna, pindala 17 931 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) koormava hoonestusõiguse osaliseks võõrandamiseks Meretuule Invest OÜ-le. Võõrandatava mõttelise osa suurus on 12 570 m². 
 10. Otsustati esitada taotlus Põltsamaa linnas Lille tänav 2 koolihoone energiatõhususe parandamiseks ning garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 360 000 eurot.
 11. Otsustati esitada taotlus Põltsamaa linnas Veski tänav 3 asuva raamatukogu hoone energiatõhususe parandamiseks ning garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kuni 201 000 eurot.
 12. Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmeks kinnitati Liia Lust.
 13. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
 
 
VAATA LISAKS: