Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 2. veebruari istungist

  1. Otsustati viia läbi Puurmani lasteaia projekteerimis-ehitustööde riigihange. Hanke läbiviimiseks moodustati 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos (komisjoni esimees), Puurmani Lasteaed Siilipesa direktor Imbi Sinimets, abivallavanem Karro Külanurm, majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi ja jurist Ene Kivineem.
  2. Sihtasutusele Põltsamaa Sport anti suusaraja rajamiseks ja hooldamiseks 1. veebruarini 2028 tasuta kasutusse Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Põltsamaa-Pikknurme tee (nr 14175) ääres asuv kergliiklustee. Kui teele on rajatud suusarada, peab SA Põltsamaa Sport tagama kergliiklustee hoolduse ja paigaldama suusaraja algusesse ja lõppu suusarajast teavitava liiklusmärgi.
  3. Seati Umbusi külas Pulla kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on Pulla kinnisasjale 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamine. Tehnorajatised on projekteerinud Empower AS lähtudes optimaalseimast trassivalikust.
  4. Muudeti Kursi külas asuva katastriüksuse 61102:001:0175 lähiaadressi. Aadress "Kursi kalmistu" saab uueks nimeks "Kalmistuvahi".
  5. Nõustuti Umbusi külas Näksi katastriüksuse jagamisega ning määrati uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.