Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 41. istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 41. istung toimus 17. detsembril Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas. Istungil osales 15 volikogu liiget, puudus 8. Kinnitati 14-punktiline päevakord.
 
 1. Muudeti vallavara valitsemise korda.
 2. Toimus Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 1. lugemine. Eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 05.01.2021. Muudatusettepanekuid võivad esitada vallavolikogu liikmed, vallavolikogu alatised komisjonid, vallavalitsus ning hallatavate asutuste juhid.
 3. Alates 01.01 2021 kuni 31.12.2046 määrati Põltsamaa vallas Puurmani alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vesi OÜ. Põltsamaa valla Puurmani alevik kehtestati Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnaks.
 4. Kehtestati Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.
 5. Muudeti vallavolikogu 16.04.2019 otsust „Põltsamaa Lasteaia Tõruke ehitustööd ja Põltsamaa uue lasteaia rajamiseks tegevuste algatamine". Otsusest jäeti välja lause „Uue lasteaia kavandamisel arvestada laste ujumisõppe võimaluste loomisega.".
 6. Otsustati sõlmida Põltsamaa Vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihankemenetluse „Põltsamaa Lille tn 2/4 õppehoone osaline rekonstrueerimine", viitenumber 227639 osas hankeleping     AS-ga Eviko kogusummas 596 760 eurot, millest 268 000 eurot on kavandatud energiatõhususe meetmest, 140 430 eurot COVID-19 investeeringutest ning 188 330 eurot Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvelistest vahenditest.
 7. Anti luba Maaelu Edendamise Sihtasutusele Põltsamaa vallas Kõrkkülas asuva Kõrtsi-Andrese kinnisasja (kinnistu registriosa nr 31235, katastritunnus 57301:001:0350, pindala 12,87 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Arisvere külas asuva Karjaaia kinnisasja (kinnistu registriosa nr 2161735, katastritunnus 57301:001:0082, pindala 15,95 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kõrkkülas asuva Nõmme kinnisasja (kinnistu registriosa nr 2161735, katastritunnus 57301:001:0096, pindala 75,57 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kõrkkülas asuva Kruusi kinnisasja (kinnistu registriosa nr 3005635, katastritunnus 57301:001:0253, pindala 12,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) omandamiseks. 
 8. Võeti vastu otsus „Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
 9. Moodustati 5-liikmeline ajutine komisjon Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks ning volikogule ettepanekute tegemiseks.
 10. Ajutise komisjoni esimeheks valiti Jaan Aiaots, aseesimeheks Toivo Tõnson.
 11. Kinnitati ajutise komisjoni koosseis: esimees Jaan Aiaots, aseesimees Toivo Tõnson, liikmed Toomas Teppo, Andres Vään ja Margus Möldri.
 12. Otsus, millega sooviti koormata Põltsamaa vallas Kuningamäe külas asuv ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule kuuluv Kiriku kinnisasi (registriosa 1522235), mis koosneb katastriüksustest 61603:001:0001 (sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 15 099 m2) ja 61603:001:0002 (sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 5,29 ha) kasutusvaldusega Põltsamaa valla kasuks, jäi vastu võtmata.
 13. Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Toomas Teppo aruannet revisjonikomisjoni tegevuse kohta.
 14. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
Istung on järelvaadatav infosüsteemis VOLIS aadressil www.volis.ee.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.