Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 7. detsembri istungist

  1. Kooskõlastati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseis 2020/2021. õppeaastaks. Kooli töötajate koosseisus on kokku 78,25 ametikohta.
  2. Kinnitati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis.
  3. Määrati Sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Jaan Aiaots  ja Hendrik Allsaar. Sihtasutuse nõukogu liikmete volitused algavad 22. detsembrist 2020 ja volituste tähtaeg on kolm aastat, kui nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või ta ei ole ise tagasi astunud.
  4. Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 23.11.2020 korraldus nr 2-3/2020/386 „Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumus". Kinnitati alates 01.01.2021 Põltsamaa Halduse poolt välja müüdava toidu hinnaks 2 eurot portsjon ja koos karbiga 3 eurot portsjon. Põltsamaa Valla Päevakeskusele müüdava toidu hinnaks kinnitati 4 eurot päevas.
  5. Kinnitati Lille tn 2/4 õppehoone osalise rekonstrueerimise riigihanke tulemused. Omapoolse pakkumise esitasid AS Eviko ja AS Megaron-E. Edukaks tunnistati AS Eviko poolt esitatud pakkumus ilma käibemaksuta maksumusega 596 760 eurot kui madalaima maksumusega pakkumus.
  6. Nõustuti maa munitsipaalomandisse andmisega ja katastriüksustele sihtotstarvete määramisega. Maa-amet on välja selgitanud katastriüksused, mille osas alustatakse maareformi seaduse § 28 lõike 3 alusel maa munitsipaalomandisse andmise menetlust. Munitsipaalomandisse soovitakse anda Jõgeva mnt 1d maaüksus ning Tõrukese parkmetsa ja Kapsarõõmu katastriüksused.
  7. Nõustuti Umbusi külas Vaino, Laasme külas Uue-Kaave ja Neanurme külas Karjakopli katastriüksuste jagamisega ning määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  8. Toetati aktsiaseltsile KIIRKANDUR muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks Pudivere dolokivikarjääri mäeeraldisel.