Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 5. oktoobri istungist

  1. Nõustuti Neanurme külas Järvallika katastriüksuse ja 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  2. Seati Tõrve külas asuvale Aare kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV õhuliini, mastitoe ja mastalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
  3. Seati Põltsamaa linnas asuvatele Metsaveere kinnisasjale, Lipsu kinnisasjale ja Tartu mnt 15 kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses.
  4. Otsustati viia läbi Põltsamaa vallas Puurmanis, Puurmani-Kursi jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks avatud hankemenetlusega hange. Moodustati hanke läbiviimiseks 6-liikmeline ajutine komisjon. Riigihange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas.
  5. Otsustati viia läbi Põltsamaa vallas Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitustööde teostamiseks avatud hankemenetlusega hange. Moodustati hanke läbiviimiseks 6-liikmeline ajutine komisjon. Riigihange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas.
  6. Kinnitati riigihanke viitenumber 226252 „Lossi tänava ja Viljandi maantee rekonstrueerimine" tulemused. Hankele esitas pakkumuse 11 pakkujat. Tunnistati edukaks osaühing Nordpont OÜ pakkumus summas 313 845,00 eurot (ilma käibemaksuta).
  7. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 korraldusega nr 2-3/2020/82 kinnitatud ja Põltsamaa Vallavalitsuse 13.07.2020 korraldusega nr 2-3/2020/233 täiendatud Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. aasta hankeplaani ning kinnitati selle uus redaktsioon.
  8. Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist Põltsamaa Haldusele 1800 eurot Adavere Põhikooli köögi elektrikilbi paigalduseks.
  9. Kinnitati Põltsamaa Lasteaia Tõruke hoolekogu koosseis.