Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 30. novembri istungist

  1. Seati Põltsamaa linnas asuvale Pargi tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ  kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
  2. Seati reaalservituut Põltsamaa linnas Tallinna maantee kinnisasjale Tallinna mnt 4a kinnisasja kasuks. Reaalservituudi ala suurus on 99 m2 ja servituudi seadmise eesmärk on teenival kinnisasjal sideehitise kasutusõiguse seadmine. Sideehitise kaitsevöönd on 1 meeter mõlemale poole sideehitist.
  3. Kooskõlastati Lasteaed MARI töötajate koosseis alates 01.01.2021. Koosseisu luuakse psühholoogi ametikoht koormusega 0,25.
  4. Kehtestati Põltsamaa valla haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad (ringitasud, ruumide üürihinnad, kostüümide laenutustasud jms).
  5. Anti Tartu Terminal AS-ile kasutada Puurmani alevikus Tallinna mnt 2//4/2 kinnisasja osa, kuhu rajatakse avalik fossiilse kütuse tankimisautomaat.