Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 26. oktoobri istungist

  1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
  2. Nõustuti Vägari külas Liini katastriüksuse jagamisega.
  3. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 korraldust nr 2-3/2020/316. Korraldusega nõustuti Põltsamaa vallas Tammiku külas Salmi katastriüksuse jagamisega ja määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid. Avalduse alusel sooviti Salmi katastriüksuse jagamisel moodustatavate katastriüksuste lähiaadressideks määrata Salmi ja Lillemetsa. Kuna 19.10.2020 korralduse nr 2-3/2020/316 alusel määrati uute katastriüksuste lähiaadressideks ekslikult Salmi ja Lillepõllu, oli vajalik korraldust muuta.
  4. Kinnitati Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseis. Põltsamaa Vallavalitsus tegi raamatukogu direktorile ettepaneku vaadata üle töötajate koosseis ja leida võimalused kohtade arvu vähendamiseks seoses vajadusega optimeerida üldist avalike teenuste struktuuri, tulenevalt demograafilistest muutustest ning vähendada valla eelarve püsikulusid, et tagada valla jätkusuutlik toimimine. Vallavalitsuse ettepanekul ja kokkuleppel direktoriga vähendatakse raamatukogu töötajate koosseisu 1. jaanuarist 2021 4,3 ametikoha võrra.
  5. Otsustati jätta rahuldamata Margit Männiksaare vaie Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori 31.08.2020 käskkirja nr PÜG 1-2/2020/13 peale. Vaide esitaja taotles käskkirja punkti 4 ja punkti „Söögivahetund/õuevahetund" kehtetuks tunnistamist ning enne 01.09.2020 kehtinud päevakava taastamist.