Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 26. oktoobri istungist

  • Eraldati Põltsamaa Vallavara OÜ-le Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 25400 eurot  lossikompleksi küttetrassi avarii likvideerimiseks.
  • Otsustati mitte toetada AS Tariston  keskkonnaloa taotlust, millega ettevõte soovib paigaldada Rõstla paekivikarjääri asfaltbetoontehase. Maa-ameti kaardirakendusest nähtub, et käitise asukoht asub kaitsmata põhjaveega alal ning on Keskkonnaregistri looduslikult tundlike alade nimistus. Lisaks toimub karjäärist OÜ Eesti Killustik keskkonnaloa alusel vee pidev väljapumpamine eesvoolu kaudu Navesti jõkke, mis on oluline Pärnu jõe lisajõgi. Pärnu jõe vesikond koos merealaga on olulised siirdekalade kudealad. Keskkonnaloa taotluses ei ole kajastatud riske seoses veekeskkonnaga. Kuna tegevuses kasutatakse loa taotluse kohaselt ohtralt kemikaale, on olemas ilmne oht nii põhjaveele kui karjäärivee väljapumpamise kaudu pinnaveele. Taotluse kohaselt ei ole selge, kuidas tagatakse nii põhjavee kui ka pinnavee saastumise vältimine. Põltsamaa Vallavalitsus peab eeltoodu alusel vajalikuks enne keskkonnaloa väljastamise menetluse jätkamist viia läbi saasteainete mõõtmised praegu töötava tehase täisvõimsusel töötamise ajal ning teostada taotletava võimsuse kohane modelleering. Lisaks peab Põltsamaa Vallavalitsus vajalikuks lisada taotlusele veekeskkonna riske puudutav eriosa nii põhjavee kaitstuse kui pinnavee kaitstuse osas ja näha ette vastavad konkreetseid riske maksimaalselt maandavad meetmed.
  • Kooskõlastati Põltsamaa Halduse töötajate koosseis alates 01.11.2021.
  • Otsustati maksta toetusi puudega isiku eluruumi kohandamiseks.
  • Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded, rahuldati üks hajaasustuse programmi taotlus ja muudeti kehtetuks üks varasem taotluse rahuldamise otsus.
  • Seati Põltsamaa linnas Pajusi maantee kinnisasjale sundvalduse Telia Eesti AS kasuks.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.