Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 25. jaanuari istungist

  • Kinnitati Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikmete lepingute tingimused.
  • Täpsustati läbi SA Põltsamaa Tervis ja Põltsamaa Vallavara OÜ elluviidavate ning Põltsamaa valla poolt algatatud projektitegevuste elluviimist, millega Põltsamaa vallavalitsus tagab antud projektidega seotud tööde korraldamise ja vastutuse nii taotluste koostamisel, projektijuhtimisel kui ka hangete läbiviimisel.
  • Põltsamaa Lille tn 2/4 õppehoone rekonstrueerimiseks viiakse läbi uus riigihange. Moodustati riigihanke läbiviimiseks 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad  arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, abivallavanem Karro Külanurm, majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, majandusosakonna juhataja, jurist Ene Kivineem ja Pärn Projekt OÜ, objekti omanikujärelevalve teostaja, Kalev Pärn. 

Varasema hanke tulemused kinnitas Põltsamaa Vallavalitsus 07.12.2020 ja sõlmis lepingu hanke võitnud AS-ga Eviko. Hiljem andis AS Eviko teada, et ei ole pakkumist tehes arvestanud mitmete lepinguliste töödega. Lisaks on seoses muusikakooli ümberkolimisega lisandunud mitmeid lisatöid. Kuna puudub seaduslik alus maksta juurde tööde eest, millega AS Eviko ei ole arvestanud, kuid mis on üheselt lepingu mahus sees, otsustas vallavalitsus korraldada uue riigihanke.

  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 korralduse nr 2-3/2020/372 „Põltsamaa vallale kuuluvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" punktis 1 olevas tabelis ridu ning sõnastati need ümber.
  • Seati Põltsamaa linnas Marja tänav L1 ja  Marja tn 5 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.