Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 21. septembri istungist

 

  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 212 000 eurot sihtotstarbelist põhikooli õpetajate palgatoetust Põltsamaa Ühisgümnaasiumi eelarvesse. Vabariigi Valitsus eraldas riigieelarvest läbi tasandus- ja toetusfondi vallale hariduskuludeks 1 934 032 eurot toetust. Toetus sisaldab õpetajate palgakulu, õppevahendite kulu, toetust hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks jms. Kuna Põltsamaa valla haridusvõrk alustas 1. septembril uuel kujul, siis ettevaatavalt ei jaotatud kogu riigi poolt eraldatud põhikooliõpetajate töötasu suletavate koolide vahel ära, vaid 212 000 eurot paigutati reservfondi. Nüüd eraldati see Põltsamaa Ühisgümnaasiumi eelarvesse.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 20 510 eurot Põltsamaa Vesi OÜ osakapitali ja ülekursi suurendamiseks. Põltsamaa Vesi OÜ poole pöördusid Puurmani aleviku Võimla tn 4, Võimla tn 6 ja Võimla tn 8 kinnistute omanikud, et liituda toimiva ühisvee ja -kanalisatsiooniga. Kinnistute omanikud on valmis osalema 11 376 euro ulatuses ehitustöödel. Põltsamaa Vesi OÜ on tänaseks koostanud Võimla tänava ühisvee ja -kanalisatsiooni rajamise ehitusprojekti, taotlenud ehitusloa ja valinud välja omanikujärelevalve teenuse osutaja. Kuna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituseks puuduvad ettevõttel rahalised vahendid, taotleti tööde rahastamiseks Põltsamaa Vallavalitsuselt 20 510 eurot, mis kajastatakse osakapitali ja ülekursi suurendamisena.
  • Seati Põltsamaa linnas Ringtee tänav kinnisasjale sundvaldus Adven Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on kaugküttetorustiku rajamine, käitamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine.
  • Eraldati SA-le Põltsamaa Sport Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 4200 eurot Roosiaia tee 3 kinnistul asuva saun-ujula teostatud erakorralise sauna korstna ehituskulude kompenseerimiseks. Vana korsten oli amortiseerinud ja kukkus alla. Uue korstna ehitas Bueno OÜ. Saun-ujula kuulub Põltsamaa vallale ning vald peab tagama selle korrasoleku ja kasutamise ohutuse.
  • Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.
  • Muudeti katastriüksuste 57302:002:0291 ja 61604:001:1110 koha-aadressi
  • Kuulati ära Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikme Egle Oja informatsioon äriühingu tegevuse kohta perioodil juuni-september 2021.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.