Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 21. detsembri istungist

  1. Kehtestati alates 01.01.2021 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poolt osutatavate teenuste (tehnika ja ruumide rent, printimine, kopeerimine jms) hinnad.
  2. Kinnitati Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenistusliku järelevalve õiend.
  3. Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist 14 000 eurot tänavavalgustuse majandamiskuludeks. Põltsamaa valla tänavavalgustuse hooldus- ja remonttöödeks ning jõuluvalgustusega seotud töödeks on kulunud mõnevõrra rohkem vahendeid kui oli Põltsamaa valla 2020. aasta eelarves ette nähtud.
  4. Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist 1150 eurot Kamari seltsimaja hoone katusetöödeks. Tööde käigus paigaldatakse hoonele nõuetekohased katuse- ja käigusillad ning lumetõkked.
  5. Muudeti Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvet ühistranspordi korralduse, Põltsamaa Muusikakooli ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi osas.
  6. Võeti vastu Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 15.-28.01.2021 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald), Põltsamaa Raamatukogus (Veski tn 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
  7. Seati Põltsamaa linnas Jõgeva maantee kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli rajamine.
  8. Seati mitmetele Põltsamaa linnas asuvatele maaüksustele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on Põltsamaa linna elektrivälisvõrgu rekonstrueerimine.
  9. Anti seisukoht Rõstla ja Rõstla III dolokivikarjääride korrastamistingimuste ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse kohta.
  10. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
 
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris