Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 2. novembri istungist

  • Otsustati viia läbi avatud hankemenetlus Põltsamaa vallas kaheksale piirkonnale talihoolde tegija leidmiseks. Talihoolde lepingu pikkuseks on orienteeruvalt 48 kuud ja eeldatav maksumus 480 000 eurot. Hanke läbiviimiseks moodustati 3-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi (komisjoni esimees), teedespetsialist Aivar Aigro ja jurist Aiki Schneider.
  • Kinnitati Põltsamaa raamatukogu töötajate koosseis alates 01.11.2021. Põltsamaa Vallavalitsus tegi raamatukogu direktorile ettepaneku vaadata üle töötajate koosseis ja leida võimalus ühe ametikoha vähendamiseks Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseisus, et optimeerida raamatukogu töötajate koosseisu ja viia üks töötaja Põltsamaa Muuseumi koosseisu.
  • Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldus nr 2-3/2021/144, millega määrati korteriühistute toetustaotluste hindamise komisjoni esimeheks arenguspetsialist. Augustist jõustunud struktuurimuudatustega kaotati vallavalitsusest arenguspetsialisti ametikoht. Korraldust muudeti ja komisjoni esimeheks nimetati ehitus- ja planeeringuspetsialist.
  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 korraldust nr 2-3/2021/221, millega  kooskõlastati Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis. Põltsamaa Valla Lasteaia direktor esitas taotluse, millega soovib töötajate koosseisu muuta tähtajaliselt kuni 31.05.2022, seoses vajadusega moodustada lasteaeda teine tasandusrühm.
  • Lubati Põltsamaa Valla Lasteaial moodustada ajavahemikul 01.11.2021 kuni 31.05.2022 lasteaias teine tasandusrühm. Lasteaia Põltsamaa Lembitu tn 1 õppekohas on juba olemas tasandusrühm, kus võib käia kuni 12 spetsiifilise arenguhäirega last. Koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel on 2021. aasta oktoobrikuu seisuga 2021/22. õppaastal tasandusrühma suunatud rohkem kui 12 last. Seega on vajalik ühe tasandusrühma juurdemoodustamine.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 8 631 eurot tasandusrühma töötajate 2021. aasta novembri ja detsembri palgakuludeks.
  • Seati otsustuskorras tasuta hoonestusõigus Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistule Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks. Detailplaneeringu kohaselt kinnistule kavandatud lasteaia hoone koos toetava taristuga.
  • Seati Mällikvere külas Roosi tee kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
  • Seati Umbusi külas Saarevälja kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmist taotleti vastavalt elektriprojektile „Epru 15/0,4kV alajaama fiidri F1 rikete vähendamine". Projekti tellija on Elektrilevi OÜ. Projekt on kooskõlastatud Saarevälja kinnistu omanikuga.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.