Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 16. novembri istungist

 • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2021. aasta hankeplaani ning kinnitati selle uus redaktsioon.
 • Anti projekteerimistingimused kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks Vägari külas Aidu järve ja Laisaare tee vahele Jõgeva-Põltsamaa tee kõrvale. Jalg- ja jalgrattatee aitab parandada jalakäijate ja ratturite liiklusohutust Kõpu teeristist Laisaare teeni.
 • Otsustati viia läbi Vägari külas jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks avatud hankemenetlusega hange ja moodustati hankekomisjon. Komisjoni kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, teedespetsialist Aivar Aigro ja jurist Aiki Schneider. 
 • Otsustati viia läbi Põltsamaa linnas Kuuse ja Marja tänavale kõnnitee ehitusprojekti koostamiseks avatud hankemenetlusega hange ja moodustati hankekomisjon. Komisjoni kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, teedespetsialist Aivar Aigro, jurist Aiki Schneider ja ehitus ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor. Kõnnitee on vajalik seoses uue lasteaia ehitusega Kuuse tänavale.
 • Otsustati viia läbi Põltsamaa Vallavalitsusele, hallatavate asutuste, valla sihtasutuste ja valla osalusega osaühingu elektrienergia ostmise ühishanke koostamiseks avatud hankemenetlusega hange. Moodustati hankekomisjon, kuhu kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, majandusspetsialist Arvo Pennonen ja jurist Aiki Schneider.
 • Anti arvamus AS PUIT-PROFIIL keskkonnaloa muutmise taotluse kohta. Otsustati mitte toetada AS PUIT-PROFIIL keskkonnaloa nr L.ÕV.JÕ-35667 muudetud kujul väljastamist.  Otsustati teha Keskonnaametile ettepanek korraldada välisõhus leviva müra mõõtmised väljaspool käitise territooriumit tehase täisvõimsusel töötamise ajal. Mõõtmised on soovitav teha vähemalt Tartu mnt 5a elamu õuealal, Mäe tn ja Põllu tn ristmikul ning Tartu mnt 42 ees teemaal. Vastavalt mõõtmistulemustele ja Terviseameti hinnangule näha vajadusel ette vastavad konkreetseid riske maksimaalselt maandavad meetmed.
 • Anti käsitööseltsile Kati Puurmani alevikus Tallinna mnt 1 asuvas teenuskeskuse hoones täiendavalt tasuta kasutusse ruumid 62 ja 64 üldpinnaga 11,7 m2. Ruumid on seltsile vajalikud tegevuse jätkamiseks ja käivitunud projektide elluviimiseks.
 • Kinnitati väikehanke „Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Lille tn 2 õppehoone ehitusprojekti (eelprojekt) koostamine" tulemused. Tähtajaks laekus viis pakkumust, mis kõik vastasid esitatud tingimustele. Edukaks tunnistati soodsaim, AS Infragate Eesti  pakkumus maksumusega 29 000 eurot (käibemaksuta).
 • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse tervisenõukogu koosseisu ja kinnitati tervisenõukogu 12-liikmelisena järgmises koosseisus: 1) Annika Kallasmaa; 2) Silja Peters; 3) Merike Sumla; 4) Karmen Allev; 5) Marko Uusküla; 6) Annely Sääsk; 7) Katrin Arge; 8) Piret Põldre; 9) Rita Kaasik; 10) Kirly Sadam; 11) Indrek Eensalu; 12) Mariin Sirk.
 • Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 1e ja Ringtee tn 1f kinnisasjale sundvaldus Adven Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on nendel kinnistutel kaugküttetorustiku rajamine, käitamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine.
 • Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projektide aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.