Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 14. detsembri istungist

 1. Kinnitati Põltsamaa Kultuurikeskuse struktuur ja töötajate koosseis alates 01.01.2021. Võttes aluseks OÜ Cumulus Consulting aruande „Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" vähendati kultuurikeskuse töötajate koosseisu 2,2 koha võrra. 1. jaanuarist 2021 kehtima hakkavas koosseisus on 16,2 töökohta. Põltsamaa Kultuurikeskus korraldab kultuurielu üle valla ning haldab kultuuri- ja rahvamajasid Põltsamaal, Puurmanis ja Pajusis.
 2. Moodustati vallavalitsuse ajutine 4-liikmeline komisjon puuetega inimeste kodude kohandamise toetuse taotluste ja tulemuste menetlemiseks ja hindamiseks. Komisjon kinnitati järgmises koosseisus: komisjoni esimees: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla; komisjoni liikmed: sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam, arenguspetsialist Loreida Küppas, arenguspetsialist Kersti Viggor.
 3. Muudeti Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvet Lustivere Põhikooli ja Puurmani Lasteaia Siilipesa osas.
 4. Anti Puurmani Käsitööseltsile Kati Puurmani alevikus Tallinna mnt 1 asuvas teenuskeskuse hoones tasuta kasutusse ruumid üldpinnaga 104,6 m. Ruumide kasutamise leping sõlmitakse tähtajaga 30.11.2030. Mittetulundusühinguna on selts valmis panustama koostöösse vallavalitsusega, et edastada omandatud käsitööoskusi piirkonna elanikele, aidata kaasa vaba aja sisustamisele ning koolituste korraldamisele Põltsamaa vallas.
 5. Nõustuti Mõhkülas Džungli katastriüksuse, Kõrkkülas Otsa katastriüksuse, Mõisakülas Karjamaa katastriüksuse, Väike-Kamari külas Kaarlimõisa tee 4 katastriüksuse jagamisega ning määrata koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 6. Anti seisukoht Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi kohta. Põltsamaa Vallavalitsus teeb programmi täiendamise ja ekspertrühma koosseisu osas järgmised ettepanekud:
  1. arvestades asjaoluga, et tegevus toimub valdavalt kaitsmata põhjaveega aladel ning veeseaduse § 35 sätestab eesmärgid põhjavee kaitse saavutamiseks, peame oluliseks lisada põhjaveekogumit mõjutavate tegevuse uuringu ja analüüsi veekaitse eesmärkide saavutamiseks;
  2. tulenevalt keskkonnaregistri andmebaasi puudulikkusest arvestada põhjavee varustatuse hindamisel kõikide (ka registrisse kandmata) eeldatavasse kavandatud tegevuse mõjualadesse jäävate veehaarde kaevudega (nii salv- kui puurkaevudega);
  3. KMH koostamisel arvestada veemajanduskavade kõikide meetmete ja järeldustega;
  4. kaasata ekspertrühma põhjaveekomisjoni esindaja (veeseaduse § 207 kohane), hindamaks suurte loode-kagusuunaliste pinnase- ja kaevetööde mõju põhjaveekogumile.
 7. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projektide aruanded.