Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade 28. septembri vallavalitsuse istungist

  1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
  2. Nõustuti Väike-Kamari külas Loksusaare katastriüksuse ja Pauastvere külas Lustivere tee 1a katastriüksuse jagamisega.
  3. Muudeti Põltsamaa vallas Vägari külas Liini katastriüksuse maakasutuse sihtotstarvet maatulundusmaast tootmismaaks. Muudeti Lustivere külas asuva „Mällo sigala" katastriüksuse lähiaadressi, uus lähiaadress on „Mällo".
  4. Kinnitati riigihanke (viitenumber 226420) „Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega" tulemused. Tähtajaks laekus üks pakkumus. Edukaks tunnistati osaühing Põltsamaa GREID (registrikood 10080520) pakkumus summas  5,306 eurot (ilma käibemaksuta).
  5. Kinnitati riigihanke (viitenumber 226446) „Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine" tulemused.  Tähtajaks laekus kümme pakkumust. Edukaks tunnistati Viamer Grupp pakkumus summas 242 364,78 eurot (ilma käibemaksuta).
  6. Suurendati  2020/2021. õppeaastal Lasteaia MARI Maasikmarja rühmas laste arvu 19 lapseni ja  Lustivere Põhikooli lasteaia rühmades laste arvu alljärgnevalt:  vanem rühm (liitrühm) – 19 last, noorem rühm (sõimerühm) – 16 last.
  7. Lubati Põltsamaa Lasteaial Tõruke moodustada 2020/2021. õppeaastal sobitusrühm rühmades Pihlamarjake ja Vahtraninake.
  8. Kinnitati Lasteaed MARI ja Puurmani Lasteaed Siilipesa hoolekogu koosseis.