Uudised ja teated

« Tagasi

Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu algatas 27.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/8 Põltsamaa linnas, Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 
 
Planeeringuala, suurusega ca 6,2 ha, paikneb EV omandis Tiigi kinnistul ja Põltsamaa valla omandis Kuuse tn 19 kinnistul.  
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Lustivere mõisahoones asuva hooldekodu asemele uue,  üldhoolduse teenuskeskuste ja elamukruntide planeerimine. Lustivere hooldekodu ei vasta enam üldhooldusteenuse osutamiseks kehtestatud nõuetele.
 
Sobiva planeeringuala leidmiseks analüüsiti alternatiivseid asukohti Põltsamaa linnas, lõplik koht selgitati OÜ Alkranel koostatud analüüsi „Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse parima asukohavaliku väljaselgitamine" põhjal.
 
Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna  üldplaneeringu põhilahendusega on Kuuse tn 19 ja Tiigi kinnistu maakasutuse sihtotstarveteks määratud parkide, haljasalade, puhkeotstarbeline ja veekogude maa. Planeeringulahenduse koostamiseks on vaja muuta maakasutuse sihtotstarvet ja seega muudetakse üldplaneeringu põhilahendust. 
 
Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise korral koostada eelhinnang, et kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadust. OÜ Alkranel koostas planeeringu keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu, mille alusel teostati alal müra- ja radooniuuring. Tulemustest selgus, et alal on arvestatav radoonitase, millega tuleb kindlasti arvestada ja ette näha tõrjemeetmed, müratase on alla kehtestatud piirväärtuseid. Muinsuskaitsealuse kinnismälestise nr 5853 „Põltsamaa kalmistu" 50-meetri kaitsevööndisse ei planeerita hoonestusala, see jääb haljasalaks. Muinsuskaitseametilt on taotletud luba eritingimuste koostamata jätmiseks.
 
Arvestades keskkonnamõju strateegilises eelhinnangus analüüsitud võimalike keskkonnamõjude ja meetmetega, ei põhjusta planeeritav tegevus olulist negatiivset keskkonnamõju. Samale järeldusele jõudsid ka eelhinnangule arvamuse andnud ametid ja Põltsamaa Vallavalitsus. Tuginedes eelnevale, ei peetud vajalikuks algatada planeeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangus tehtud ettepanekud kuuluvad arvestamisele planeeringu koostamisel.
 
Teavet planeeringu algatamise kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt (tel. 776 8567 või 5860 1042, e-post anti.annus@poltsamaa.ee) ja  Põltsamaa valla kodulehel.