Uudised ja teated

« Tagasi

Tiigi ja selle lähiala planeeringust

Tiigi ja selle lähiala planeeringu eskiislahenduse avalikul väljapanekul 28.05 kuni 29.06.2020 otsustati lähtudes põhilisest eesmärgist loobuda planeeringu koostamisest kinnistule Kuuse tn 19 ja planeerida ainult kinnistu Tiigi. Lisaks tehti ettepanek rakendada meetmeid pinnavee valgumise ohu leevendamiseks kinnistule Paju tn 1 ja planeeringuala jalgtee asukohtade muutmiseks. Ettepanekutega on avalikustatavas põhilahenduses arvestatud.
 
Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/2020/51 võeti vastu Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu (61801:001:0229) ja selle lähiala detailplaneeringu põhilahendus ning suunati avalikule väljapanekule. 
 
Planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa Vallavalitsus ja SA Põltsamaa Tervis. Planeeringu eesmärk on amortiseerunud Lustivere hooldekodu asemele uue hooldekodu planeerimine. 
Planeeringuga on lahendatud liikluskorraldus, parkimine, väljapääs avalikus kasutuses Jõgeva maanteele, haljastus, servituutide seadmise vajadus ja määratud ehitusõigus. 
 
Tiigi kinnistu piirkond on Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu põhilahendusega määratud parkide, haljasalade, puhkeotstarbeliseks ja veekogude maaks.  Planeeringuga muudetakse maa kasutamise otstarve valdavalt tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maaks ja seoses sellega muudetakse kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on ca 5 ha ja selle koostaja on AB Artes Terrae OÜ. 
 
Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.09.2020 kuni 16.10.2020 ja sellega saab tutvuda: 
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9 (II korrus), Põltsamaa linn, tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
  • Põltsamaa valla veebilehel: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud 
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada 19. oktoobriks 2020 paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee. Infot planeeringu kohta jagab vallavalitsuse arenguspetsialist Kersti Viggor (tel  5309 6850, kersti.viggor@poltsamaa.ee).