Uudised ja teated

« Tagasi

Seinamaalingute teemalise küsitluse kokkuvõte

Põltsamaa Vallavalitsus viis 2020. aasta kevadel-suvel läbi küsitluse „Mida arvate seinamaalingute tegemisest Põltsamaa vallas?". 
 
Tahtsime teada saada, kuidas suhtuvad suurtesse seinamaalingutesse linnaruumis ja maapiirkondades Põltsamaa vallaga seotud inimesed ning kas üldiselt soovitakse linna ja maapiirkondades näha suuremõõtmelisi seinakaunistusi või pigem mitte. Küsitlus on oluline, kuna seinamaalingute tegemine on järjest populaarsust kogumas, arvamusi ja eelistusi on sellega seoses erinevaid. 
 
Küsitlus sai 133 vastust. Vastanutest 30 olid mehed, 103 naised. 114 inimest on näinud Põltsamaa vallas avalikus ruumis tehtud seinamaalinguid, 12 ei olnud küsimustikule vastamise ajal seinamaalinguid näinud ning 4 ei olnud kindlad kas või mida nad seinamaalingute mõttes Põltsamaa valla avalikus ruumis näinud on. Nähtud maalingud pigem meeldisid 94 inimesele, keskmiselt meeldisid 13 inimesele ja pigem ei meeldinud 14 inimesele.
 
Küsimusele „Kas pooldate linnaruumi või maapiirkondadesse suurte seinamaalingute tegemist?" vastasid kõik 133 inimest. Skaalal 1-5 (1- ei poolda üldse, 5 - pooldan väga) oli vastuste keskmiseks hindeks 4,31. vastanutest 14 märkisid vastuseks, et ei poolda üldse või pigem ei poolda ( 1 või 2).
 
Küsisime ka seda, kas vastanute arvates võiks Põltsamaa valda lubada avalikku ruumi teha uusi seinamaalinguid. Kõige rohkem (104 vastust) arvati, et võiks teha küll ja võiks olla reguleeritud kuhu võib teha.  81 juhul arvati, et võiks teha uusi maalinguid ja võiks olla reguleeritud ka see, mis teemalisi teoseid tohib teha.  77 korral arvati, et uute teoste puhul võiks olla reguleeritud, kes tohib teha.  15 korral pooldati ideed, et kõik soovijad võiksid saada loa ja 8 vastanut arvas, et ei tohiks lubada uute seinamaalingute tegemist. 
 
Uurisime, kas vastanute meelest võiks Põltsamaa vald soodustada uute seinamaalingute tegemist näiteks vallapoolse rahastusega.  58 inimest arvas et võiks küll ning võiks valida milliseid ettevõtmisi toetatakse. 33 vastanut oli nõus arvamusega, et vald ei peaks seda eriliselt soodustama aga eraalgatusi võiks lubada ikka. 27 korral arvati, et kõike selleteemalist võiks toetada. 9 juhul arvati, et vald ei peaks seinamaalingute tegemist soodustama ja ei peaks luba ka andma ning 5 inimest tundsid, et ei oska vastata sellele küsimusele. 
 
Ohtralt põnevaid vastuseid (84) sai küsimus „Juhul, kui Põltsamaa valla avalikku ruumi teha juurde seinamaalinguid, siis millisesse piirkonda Teie arvates oleks neid kõige rohkem vaja?"
 
Arvati, et: 
  • Maalinguid võiks teha suurte kortermajade piirkondadesse nii Põltsamaa linnas, kui Puurmanis, Vägaris, Eskus, Kamaris, Adaveres, Pisisaares.
  • Palju mainiti „kolemajade" seinu ja räämas ning koledate ning tuhmunud kohtade ja seinte kaunistamist.
  • Oli palju arvamusi, et Põltsamaa linna erinevatesse piirkondadesse võiks teha juurde avalikus ruumis olevat kunsti, aga ka seda, et linnas on juba piisvalt seinamaalinguid ning ei tohiks üle kuhjata. Kohtadena mainiti veel maantee ääres nähtavaid pindu, tööstusalasid, betoonsildade aluseid ja turistidele nähavaid kohtasid. 
  • Kirjutati, et maalingud võiksid olla kunstiliselt kõrgel tasemel, sobituda oma keskkonda ning ei tohiks olla eesmärk omaette. 
Küsisime ka seda, et juhul, kui Põltsamaa valla avalikku ruumi teha juurde seinamaalinguid, siis millisesse piirkonda Teie arvates neid praegu kindlasti ei peaks tegema? 64 vastuse hulgas kirjutati, et ajalooliste objektide peale ja vahetusse lähedusse, samuti juba olemas olevate maalingute hjuurde ei tohiks uusi teoseid teha. Mainiti ka kesklinna, kui piirkonda, mida võiks vältida, aga ka väiksemaid piirkondi linnast väljas. Mitmel korral öeldi, et kirikute, lossi ja surnuaedade juurde ei peaks ka maalinguid tegema. 
 
Küsimuse „Mida arvate ideest, et edaspidi võiks seinamaalinute tegemise koondada ühte piirkonda ja muuta see niimoodi eraldi vaatamisväärsuseks ja turismimagnetiks?" vastuste keskmiseks suurusjärguks kujunes 2,98. Vastati skaalal 1-5, kus 1=olen vastu, väga halb idee ja  5=olen poolt, väga hea idee. Sellele küsimusele vastas 132 inimest. Need, kes pigem pooldasid seda ideed (34 inimest) soovitasid sellise keskuse tekitamist väga erinvatesse kohtadesse, näiteks olid ideed, et vana kinomaja ümbrusse võiks tekitada Telliskivi loomelinnaku taolise keskuse, või siis hoopiski mõnda kohta linnast välja, näiteks Esku piirkonda, Adaveresse, Kamarisse või Pisisaarde. Soovitati nii Põltsamaa linna, kui ka seda, et igale poole mujale peale linna.
 
Ülle Ottokar
kultuuritööspetsialist
Tel. 5300 2557