Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 30. novembri istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 30.11.2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Lossi 9 ja Teamsis
 
Päevakorra projekt: 
 
1. Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Allika tänav L1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
2. Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Õnne tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
3. Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Kadaka tee kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
4. Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Jaama tänav L3 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
5. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61604:001:0140 ja 61604:001:0100)
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
6. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (61603:001:0057)
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
7. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (57301:001:0227)
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
8. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
9. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
10. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
11. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
12. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
13. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
14. Arvamuse andmine Sopimetsa lubjakivikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
15. Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogus esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine
Ettekandja vallavanem Karro Külanurm
 
16. Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
17. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
18. Riigihanke tulemuste kinnitamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.
 
19. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine
 
  • Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks
  • Vallavara võõrandamine
  • Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
  • Nõusoleku andmine 1-4.2/2021/447
  • Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve (1-4.1/2021/485)
  • Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve
  • Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
  • Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
20. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavanema informatsioon
 
Karro Külanurm
vallavanem