Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 14. detsembri istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 14.12.2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Lossi 9 ja Teamsis
 
Päevakorra projekt:
 
1. Riigiteele nr 38 Põltsamaa-Võhma teele isikliku kasutusõiguse seadmine Põltsamaa valla kasuks 
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
2. Enampakkumise menetluse lõppenuks tunnistamine ja kinnistu müümine otsustuskorras 
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
3. Põltsamaa Halduse teenuste hindade kehtestamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
4. Riigihanke tulemuste kinnitamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
5. Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite arvestuslik maksumus 2022. aastal
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
6. Põltsamaa Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2022. aastal
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
7. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Põltsamaa valla koolides 2022. aastal
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
8. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. a eelarve reservfondist
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla
 
9. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
10. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
11. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
12. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
13. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
14. Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine
Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos
 
15. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem
 
16. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve muutmine
Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar
 
17. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine
- Vallavara võõrandamine (Põhja-Kaare põik 1)
- Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
- Riigihanke korraldamine
- Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine
- Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
- Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
- Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad
- Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve
 
18. Arutelu
 
- Mittetulundusliku tegevuse toetuste läbivaatamise komisjoni 3.12.2021 protokollilise otsuse arutelu. Komisjoni protokollilist otsust tutvustab haridusosakonna juhataja Silja Peters
 
- Tartu Vallavolikogu arvamus haldusüksuse piiride muutmise algatamise ettepaneku kohta: Nõustuda Põltsamaa Vallavolikogu ettepanekuga algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmiseks. Haldusüksuse piiride muutmise õigusliku raamistiku koha teeb ülevaate jurist Aiki Schneider koos kirjaliku memoga.