Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Seisukoha andmine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi kohta

2. Hajaasustuse programmi projekti aruannete heakskiitmine

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Vallavara kasutusse andmine

5. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve muutmine

6. Nõuete lootusetuks tunnistamine

7. Komisjoni moodustamine

8. Põltsamaa Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

9. Informatsioon teenistusliku järelevalve menetlust

10. Informatsioon Põltsamaa Vallavolikogu menetluses olevate eelnõude kohta