Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.07.2020 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.07.2020 istungi päevakord

 1. Katastriüksuse piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
 2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
 3. Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 korralduse nr 2-3/2020/74 muutmine 
 4. Põltsamaa Vallavalitsuse 22.01.2014 korralduse nr 65 muutmine
 5. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine
 6. Enampakkumise menetluse lõppenuks tunnistamine ja otsustuskorras võõrandamine
 7. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul
 8. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 2-3/2020/102 osaline kehtetuks tunnistamine
 9. Mittetulundusliku tegevuse toetamine 
 10. Põltsamaa Vesi OÜ osaniku õiguste teostaja määramine 
 11. Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine 
 12. Põltsamaa linnas, Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
 13. Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. aasta hankeplaani täiendamine
 14. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
 15. Riigihanke tulemuste kinnitamine või Hankemenetluse „Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega." kehtetuks tunnistamine
 16. Kohapeal algatatud küsimused