Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti


Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

 
Lastekaitsespetsialisti teenistusülesanneteks on abivajavatele lastele ja peredele abi osutamise korraldamine; laste õiguste ja huvide kaitsmine ning asendushooldusteenusega seotud toimingute teostamine; laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ja abisaamise võimalustest; koostöövõrgustike loomine ja lastekaitsealase ennetustöö teostamine; vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine; valdkonnaga seotud sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise korraldamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine.
 
Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on lastekaitsespetsialisti ametijuhendis (Lastekaitsespetsialisti ametijuhend – laste eestkoste).
 
Nõuded kandidaadile:
 • omandatud või omandamisel valdkondlik kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
 
Kasuks tuleb:
 • eelnev erialane töökogemus;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • võõrkeelte oskus.
Omalt poolt pakume:
 • põhipalka 1300 eurot kuus, katseajal 1170 eurot kuus (bruto);
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd.
Teenistustähtaeg: määratud ajaks, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine
Ametikoha koormus: täiskoormus
Ametikohale asumise aeg: 22. mai 2019
 
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. aprillil 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee märkides e-kirja pealkirjaks „Lastekaitsespetsialisti konkurss". 
 
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.