Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamine, mis on ajakohased ja vajalikud Põltsamaa valla üldplaneeringu eesmärgi saavutamiseks.

Lähtudes planeeringuseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuurilste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.