Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Üldplaneeringu planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.
 
Üldplaneeringus on käsitletud valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemist tulevikuks ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamist, mis on asjakohased ja vajalikud Põltsamaa vallas. Eskiislahendus on koostatud Põltsamaa Vallavalitsuse komisjoni ja konsultandi Skepast&Puhkim OÜ koostöös.
 
Kuna Põltsamaa valla rahvastik on kahanev ning vallas puudub tugev arendussurve, kavandatakse üldplaneeringu tingimused paindlikud. Üldplaneeringuga määratakse tiheasustusalad, detailplaneeringute kohustusega piirkonnad, maakasutuse juhtotstarbed ja ehitustingimused erinevates piirkondades, kehtestatakse reeglid väärtuslike alade ja objektide säilitamiseks. 
 
Üldplaneeringuga kavandatakse erateede avalikku kasutusse määramist terviktee põhimõttel. Terviktee põhimõte tähendab, et avalikku kasutusse määratav tee algab või lõpeb juba avaliku kasutusega teel. See teema puudutab paljusid maaomanikke. Üldplaneering annab võimaluse erateede avalikku kasutusse määramiseks. Planeeringu seletuskirja lisas on tabel erateede nimekirjaga, millele kavandatakse avalik kasutus. Üldplaneering ei välista nimekirjaväliste teede avalikku kasutusse määramist. Planeeringulahendus ei tekita maaomanikele kitsendusi, kitsendused tekkivad pärast tee avalikku kasutusse määramist seadusega ettenähtud korras. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine. KSH on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses oleva teabe põhjal. Hindamisel on lähtutud asjakohastest õigusaktidest, strateegilistest planeerimisdokumentidest, juhendmaterjalidest, keskkonnamõju hindamise alastest teadmistest ning üldtunnustatud hindamismetoodikast. KSH on koostanud Skepast&Puhkim OÜ keskkonnaeksperdid.
 
Kui ruumiotsuste tegemisel ning tegevuste elluviimisel järgitakse üldplaneeringuga seatud kokkuleppeid ja reegleid ning KSH-s käsitletud meetmeid, ei too maakasutuse rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
 
Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 23. märts kuni 23. aprill 2020. 
 
Eskiislahendusega saab tutvuda paberkandjal järgmistes kohtades: Põltsamaa raamatukogus, Adavere raamatukogus, Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani), Aidu raamatukogus (Vägaris) ja Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9, II korrus, Põltsamaa linn)
 
Elektroonselt on materjal kättesaadav Põltsamaa valla veebilehe aadressil: www.poltsamaa.ee/uldplaneering ja sotsiaalmeedias. 
 
Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt, tel: 776 8567; 5860 1042; e-post: anti.annus@poltsamaa.ee.
Ettepanekud palume esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsuse postiaadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee tähtajaks, 26. aprill 2020. 
 
Tutvuge eskiislahenduse ja KSH aruandega ning esitage ettepanekuid, nüüd jätkub lahenduse koostamine koos teiega, vallaelanikud, ettevõtjad, maaomanikud ja valla arengust huvitatud isikud.
 
Põltsamaa Vallavalitsus