Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022-2025 lühikokkuvõte

Põltsamaa Vallavolikogu võttis 16. septembril vastu valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025. Tegemist on pikaajalise finantsplaaniga, mis on osaks arengukavast. Eelarvestrateegiast lähtudes koostatakse valla iga-aastane eelarve.

Eelarvestrateegiat mõjutavad kõige rohkem demograafilised arengud. Sellest sõltuvad maksutulud. 1. jaanuari seisuga elas Põltsamaa vallas 9571 elanikku. Elanike arv on aastast aastasse vananenud ja vähenenud. Prognoosime, et sarnane suundumus jätkub ka lähitulevikus. Kahjuks on kõige rohkem elanike arv vähenemas majanduslikult kõige aktiivsemates vanusegruppides ehk vanuserühmas  19-64 eluaastat.

Maksumaksjate vähenemist kompenseerib mõningal määral elanike sissetulekute kasv, mis moodustas eelmisel aastal siiski vaid 88% Eesti keskmisest brutosissetulekust.

Näeme ette, et põhitegevuse tulud kasvavad järgneva nelja aasta jooksul keskmiselt 1,5% ja põhitegevuse kulud 1%.

Regulaarsete tulude ja kulude vahe ehk põhitegevuse tulem on positiivne ja peab ära katma laenu tagasimaksed. Negatiivne eelarve tulem tuleneb rohketest investeeringutest.

Kuna valla ülesannete maht ajas üha kasvab, on vajalik nende täitmiseks kaasata laenuraha. Vald laenab ainult investeerimiseks (mitte aga näiteks hoonete ülalpidamiskulude katmiseks vms).  Netovõlakoormuse protsent põhitegevuse tuludest on kõrge.

Eelarvestrateegia näitajad

 

2020 täitmine

2021 eeldatav täitmine

2022 eelarve 

2023 eelarve 

2024 eelarve 

2025 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku

15 675 983

14 831 418

14 869 000

15 216 000

15 576 000

15 963 000

Põhitegevuse kulud kokku

13 749 191

14 444 900

14 085 000

14 186 000

14 459 000

14 887 000

Põhitegevuse tulem

1 926 793

386 518

784 000

1 030 000

1 117 000

1 076 000

Investeerimistegevus kokku

-1 416 538

-6 580 700

-1 395 800

-1 516 500

-622 600

-942 800

Eelarve tulem

510 254

-6 194 182

-611 800

-486 500

494 400

133 200

Finantseerimistegevus

-607 673

5 973 600

628 000

487 700

-415 200

-95 000

Võlakohustised aasta lõpu seisuga

4 789 830

10 706 413

11 288 209

11 737 544

11 305 965

11 208 424

Netovõlakoormus (eurodes)

3 339 448

10 706 413

11 272 009

11 720 144

11 209 365

11 073 624

Netovõlakoormus (%)

21,3%

72,2%

75,8%

77,0%

72,0%

69,4%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)

15 675 983

11 865 135

11 895 200

12 172 800

12 460 800

11 972 250

Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)

100,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

75,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes)

12 336 535

1 158 721

623 191

452 656

1 251 435

898 626

 

Millised on siis suuremad lähiaastate investeeringuplaanid?

Suuremad investeeringud on seotud teedeehitusega. Nelja aasta jooksul plaanib vald sinna investeerida kokku üle 1,8 miljoni euro. 2022. aastal on plaanis jätkata Põltsamaa linnuse ja Põltsamaa kesklinna arendusega ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisega vallas. Neile lisaks on plaanis rekonstrueerida Puurmani Mõisakooli küttesüsteem ja toetada Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist. Samuti on planeeritud 75000 eurot Põltsamaa ujula ettevalmistustöödeks.

Suuremad investeeringud

 

2022 eelarve 

2023 eelarve 

2024 eelarve 

2025 eelarve 

Teed, maa soetus

488 000

415 700

294 800

656 000

Põltsamaa linnuse arendus

150 000

50 000

50 000

50 000

Keskväljaku arendus

130 000

 

 

 

Põltsamaa ujula ettevalmistustööd

75 000

 

 

 

Tänavavalgustuse projekt

130 000

 

 

 

Pikknurme ÜVK

150 000

 

 

 

Raamatukogu CO2 projekt

123 000

 

 

 

Puurmani Mõisakooli küttesüsteem

100 000

 

 

 

Lille tänava köögi laiendus

 

160 000

 

 

Adavere PK katus ja sadevete süsteem

 

201 000

 

 

Üürimaja ehitus

 

500 000

 

 

Õpilaskodu I, II korruse renoveerimine

 

 

200 000