Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald maksab kooli alustamise toetust ja koolitoetust

 

Alates 1. septembrist saab esitada taotlusi lapse kooli alustamise toetuse saamiseks.

Kooli alustamise toetust makstakse lapse põhihariduse omandamise alustamisel (1. klassi astumisel) Põltsamaa valla koolis lapse ühele vanemale, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Erandkorras võib laps olla kantud kooli õpilaste nimekirja väljapool Põltsamaa valda kui:
 1) tulenevalt lapse erivajadusest, mille tingimusi Põltsamaa valla koolid ei taga;
 2) kool on lapse elukohale lähim.

Kooli alustamise toetuse saamiseks tuleb õppeaasta algusest kolme kuu jooksul (september, oktoober, november) esitada Põltsamaa Vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse kooli alustava lapse andmed ning kooli nimetus, kus laps põhihariduse omandamist alustab.

Kooli alustamise toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta ning see ei sõltu pere sissetulekutest.

Kooli alustamise toetuse TAOTLUSE VORM.

 

Koolitoetust makstakse vähekindlustatud perele laste koolitamisega seotud kulu katmiseks. Tegemist on pere sissetulekust sõltuva toetusega ning toetuse suurus sõltub isiku abivajadustest. Vähekindlustatud isikuks või perekonnaks loetakse isikut või perekonda, kelle kolme kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir pereliikme kohta pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist. Toetust makstakse üldjuhul tehtud kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

Koolitoetust makstakse:

1) õpilaskodu üürikulu hüvitamiseks;

2) koolitarvete, riiete ja jalanõude kulu hüvitamiseks;

3) koolilõuna kulu hüvitamiseks;

4) huvikooli või huvialaringi kohatasu hüvitamiseks;

5) muude laste koolitamisega seotud kulude katmiseks.

Koolitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Koolitoetuse TAOTLUSE VORM.


Toetuse saamise võimaluste kohta annavad infot kõik vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistid.

Taotlused võib digitaalselt allkirjastatuna saata e-postile info@poltsamaa.ee või saata/tuua paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn. Paberkandjal avalduse võib viia ka Puurmani teenuskeskusesse (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik).