Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu kehtestas Põltsamaa staadioni detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-3/2019/71 kehtestati Põltsamaa staadioni detailplaneering.
 
Planeeringuga planeeriti Uue-Põltsamaa mõisapargi ja Pajusi mnt vahelisele munitsipaalomandis kinnistule Pajusi mnt 12a staadioni ehitusala, staadionihoone hoonestusala, treening- ja kergliiklusteed ning kaks parklat. Lisaks planeeriti kinnistule Veski tn 5 treeningala-mänguväljak ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoonele täiendav hoonestusala.
 
Staadion oli oluline planeerida kooli lähedale, et kujuneks tervik haridus- ja spordikompleks.
 
Planeeringuga muudetakse 19.10.1998 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut seoses planeeringuala juhtotstarve (haljasalade, elamuehituse ning äri-, ettevõtluse- ja teeninduse reservmaa) muutmisega ühiskondlike ehitiste maaks. Planeeringuala suurus oli ca 9,8 ha maa-ala. Planeeringu koostamisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimustega, sest planeeringuala paikneb Uue-Põltsamaa mõisapargi muinsuskaitseala kaitsevööndis.
 
Planeering algatati 2016. aasta märtsis nimega „Põltsamaa linna staadioni detailplaneering", kuid võeti vastu ja avalikustati nimega „Põltsamaa staadioni planeering" põhjusel, et staadionit on vaja Põltsamaa piirkonnale, mitte ainult Põltsamaa linnale.
 
Planeeringu keskkonnamõju strateegilisest eelhinnangust selgus, et planeeringu elluviimisega ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale. 
Planeeringu koostas OÜ Ruumi Grupp planeerija ja maastikuarhitekt Laura Andla, planeeringust huvitatud isik oli Põltsamaa Vallavalitsus.  
 
Teavet kehtestatud planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://www.poltsamaa.ee/poltsamaa-staadioni-detailplaneering ja Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest, tel: 776 8567 ja e-post: anti.annus@poltsamaa.ee