Uudised ja teated

« Tagasi

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 7 ja § 136 lg 3 planeeringu vastuvõtmisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.  
 
Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 1-3/2019/63 võeti vastu Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule. Otsusega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud 
 
Planeering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 1-3/2018/20. Planeeringust huvitatud isik on aktsiaselts Palmako. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, kinnistutel Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 29d, Jõgeva mnt 31 ja Jõgeva mnt 31a ligikaudu 9,2 hektari suurusel alal. Planeeringu eesmärgiks on hoonestusalade määramine tootmishoonete ehitamiseks, platside ja juurdepääsude lahendamine avalikelt teedelt, samuti ehitusõiguse ja servituudivajaduste määramine.
 
Planeeringu koosseisus taotletakse Alastvere peakraavi ehituskeeluvööndi vähendamist ja kinnistu Jõgeva mnt 31 maakasutuse ärimaa sihtotstarbe muutmist tootmismaaks. Seoses sellega tehakse ettepanek kehtiva, Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu koostaja on AS Kobras maastikuarhitekt-planeerija Priit Paalo ja vastutav spetsialist Teele Nigola. 
 
Planeeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 16.12.2019 kuni 16.01.2020 ja sellega saab tutvuda väljapaneku ajal: 
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud 
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada tähtajaks, 20.01.2020 (k.a.) paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
Planeeringu avalik arutelu toimub laekunud küsimuste korral 23.01.2020, algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi tn 9 nõupidamiste ruumis. 
 
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest tel: 776 8567; e-mail: anti.annus@poltsamaa.ee