Uudised ja teated

« Tagasi

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab planeeringueskiisi avalikust väljapanekust vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõikele 4, ajavahemikus 1. september kuni 2. oktoober 2018.

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 20. Sama otsusega ei algatatud planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt koostatud eelhinnangu põhjendustele ja ametkondade arvamustele. Planeeringuala asub Põltsamaa linnas, Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 31a, Jõgeva mnt 29d ja Jõgeva mnt 31 kinnistute katastriüksuste maa-alal. Planeeringuala piirneb Kooli, Kassi, Rapsi, Magnuse, Aida, Töökoja tee 6, Töökoja tee 4, Nigula, Jõgeva mnt 33, Jõgeva mnt 27, Jõgeva mnt 29a, Jõgeva mnt 29c ja Jõgeva mnt 29b kinnistute katastriüksustega. Planeeringuala külgneb riigiteedega nr 37 (Jõgeva-Põltsamaa) ja nr 2 (Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa). Planeeringu eesmärgiks on ca 9 hektari suurusel planeeringualal katastriüksuste hoonestusalade määramine tootmishoonete ehitamiseks, teede ja platside planeerimine ja juurdepääsude lahendamine planeeringualale, samuti ehitusõiguse ja servituudivajaduste määramine. Planeeringu koosseisus taotletakse Alastvere peakraavi ehituskeeluvööndi vähendamist. Planeering muudab 1998. aasta oktoobrist kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on AS Kobras maastikuarhitekt- planeerija Kadri Kattai.

Planeeringueskiisiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal:

Täiendavat informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 776 8567 või 5860 1042.

Ettepanekud ja arvamused eskiisi kohta palume saata  5. oktoobriks 2018 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.

Planeeringueskiisi avalik arutelu toimub vajadusel 9. oktoobril 2018 algusega kell 17.30 Palmako Põltsamaa tehases, Jõgeva mnt 29, Põltsamaa vald.