Uudised ja teated

« Tagasi

Osaühing Moreen taotleb keskkonnaloa muutmist

Osaühing Moreen taotleb Sopimetsa II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/319345 muutmist
 
Osaühing Moreen taotleb Sopimetsa II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (kehtivusaeg kuni 05.10.2040) nr L.MK/319345 muutmist.
 
Sopimetsa II lubjakivikarjääril on veel kaks keskkonnaluba: tähtajaline (kehtiv kuni 28.02.2022) jäätmete käitlemise keskkonnaluba (edaspidi jäätmeluba) nr L.JÄ/328793 ning tähtajatu vee erikasutuse luba (edaspidi veeluba) nr L.VV/330839.
 
Kõnealune jäätmeluba annab õiguse jäätmete taaskasutamiseks, jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamise või rikastamise käigus ning jäätmehoidla käitamiseks. Veeluba annab õiguse veevõtuks ning heitvee juhtimiseks suublasse. Maavara kaevandamise ning veevõtu ja heitvee suublasse juhtimise osas muudatusi ei taotleta. Lisaks jäätmekäitluse osa muutmisele, taotletakse õigust heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks ehituslubjakivi ja ehitusdolokivi purustamisel ja sorteerimisel, lõhkamisel ja diislikütuse laadimisel.
 
Kui eelnimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Seega peab iga keskkonnaluba vajadusel sisaldama vee, jäätmete ja õhu osa. Sellest tulenevalt liidab Keskkonnaamet keskkonnaloale nr L.MK/319345 jäätmete, vee ja õhu eriosad.