Uudised ja teated

« Tagasi

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku küla farmikompleksi uuendamine ja KSH eelhinnangu avalikustamine

 

Õnne Piimakarjatalu OÜ planeerib rajada olemasoleva Esku küla, Võhma tee 9 aadressil paikneva farmikompleksi asemele uue kompleksi. Olemasolev farm töötab keskkonnakompleksloa nr L.KKL.Jõ-160189 alusel, mis lubab farmis pidada 954 piimalehma, 760 noorveist ja 440 vasikat, kokku 2154 veisekohta.

Uues farmikompleksis planeeritakse piimalehmade arvu suurendada 596 võrra, noorloomade arv väheneb mõnevõrra. Lisaks uuendatakse sõnniku käitlemist, rajatakse separeerimine ja biogaasi tootmine.

Farmikompleksi rajamise piirkond on Põltsamaa valla üldplaneeringu (kehtestatud Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 35) alusel detailplaneeringu kohustusega ala. Planeeringualasse jäävad katastriüksused 61602:002:0042; 61602:002:0043; 61602:002:0097 ja 61602:002:1910, mille maa-sihtotstarbeid on vaja muuta ja moodustada uusi krunte. Planeeringuala põhjaserva jääb Põltsamaa- Võhma tugimaantee nr 38, kilomeetrite vahemik 8 kuni 9. Kompleksile lähim elamupiirkond jääb ca 300 m loodesuunas.

Planeeringu algatamiseks tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise vajadust vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS).  Käesoleva arenduse ja planeeringu puhul tuleneb KSH eelhinnangu koostamise vajadus KeHJS § 33 lõige 2 punkt 4 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 kehtestatud tegevusvaldkondade loetelu § 9 punktis 91 nimetatud tegevusest- veisefarmi rajamine või veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse 400 kuni 600 piimalehma.

OÜ Adepte Ekspert, keskkonnaspetsialist Piret Toonpere isikus, kes omab keskkonnamõju hindamise litsentsi KMH 0153 ja KSH hindamisõigust, koostas 26.04.2018 Õnne Piimakarjatalu Esku farmi detailplaneeringu algatamiseks KSH eelhinnangu. Eelhinnangu lõpp-järelduses teeb ekspert ettepaneku, et KSH-d ei oleks vaja detailplaneeringu koostamiseks algatada. Põhjuseks on asjaolu, et 2012. aastal keskkonnakompleksloa menetluses koostatud KMH ja käesoleva planeeringuga suurendatava farmikäitise keskkonnamõjud ei anna alust arvata, et keskkonnamõjud (eeskätt mõju õhukvaliteedile ja veekvaliteedile) piirkonnale suureneks ülenormatiivseteks. Keskkonnakaitselisi küsimusi on võimalik lahendada kompleksloa menetluses, mis on nagunii pooleli.

Ettepanekud keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta palun saata Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e e-mailile: anti.annus@poltsamaa.ee 21. maiks k.a.

Lisa 1- KSH eelhinnang (16 lk)

Lisa 2- planeeringuala