Uudised ja teated

« Tagasi

Õnne Piimakarjatalu Osaühingu Esku farmi detailplaneeringu kehtestamine

 Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, et Põltsamaa Vallavalitsuse 17.06.2019 korraldusega nr 2-3/2019/284 kehtestati Õnne Piimakarjatalu Osaühingu Esku farmi detailplaneering. 
 
Planeeringu koostas Klotoid OÜ planeerijad Pille Hein ja Indrek Himmist.
 
Planeeringuga ei muudetud Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut.
 
Planeeringust huvitatud isik on Õnne Piimakarjatalu Osaühing. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine, katastriüksustele 61602:002:0042; 61602:002:0043; 61602:002:0097 ja 61602:002:1910 uue farmikompleksi ja biogaasijaama rajamiseks olemasoleva farmi asemele.
 
Olemasolevas farmis on keskkonnakompleksloa alusel lubatud pidada 2154 veisekohta, uues farmikompleksis planeeritakse 2550 veisekohta. Keskkonnakompleksloa koostamise käigus tehti lõhnaainete leviku hajuvusarvutused, milles arvestati juba loomade arvu suurenemisega ja selgus, et lõhnaainete häiringutaseme ületamist ei ole oodata. Sõnnik suunatakse biogaasijaama, seal on protsess kinnine ja lõhnahäiring väiksem. Biogaasi tootmine on keskkonnasäästlik ja energiatõhus lahendus.
 
Planeeringuga on määratud hoonestusala uue farmikompleksi ehitamiseks, samuti biogaasijaama ja gaasitankla asukohad juurdepääsud avalikult teelt ja vajalikud servituudialad. Planeeringuala katastriüksused jagati kruntideks maa edaspidise otstarbekama kasutusvõimaluse eesmärgil. 
 
Planeeringu koosseisus ei olnud vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest koostatud eelhinnangu ja planeeringuga seotud riigiametite arvamuste alusel ei ole alust arvata, et loomade arvu suurenemisega kasvaks keskkonnamõjud piirkonnale ülenormatiivseks.
 
Planeeringu elluviimisel ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale kui planeeritud tegevused teostatakse vastavalt planeeringule, seadusandlusele. 
 
Planeeringu kehtestamise järgselt ja enne uue farmikompleksi projekteerimist viiakse Keskkonnaameti poolt läbi Esku farmi keskkonnakompleksloa muutmise menetlus, mille käigus analüüsitakse täiendavalt võimalikke keskkonnamõjusid ja kaalutakse keskkonnamõju hindamise vajalikkust. 
 
Teavet kehtestatud planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud ja osast „kehtestatud detailplaneeringud", samuti vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest tel: 776 8567; e-post: anti.annus@poltsamaa.ee.